Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Bokföringstidpunkt

 

Tidpunkten för bokföring framgår av 5 kap. 2 § BFL och BFNAR 2013:2 kapitel 3.

Enligt huvudregeln i BFL ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Med ”så snart det kan ske” menas enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.3 att bokföring ska göras så snart företaget har tillräckliga uppgifter för att kunna bokföra affärshändelserna på ett godtagbart sätt.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.4 får bokföringen av fordringar och skulder anstå till dess faktura eller motsvarande handling har utfärdats eller mottagits eller sådan handling enligt god affärssed borde ha utfärdats eller mottagits.

Bokföringstidpunkten får senareläggas men enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.5 får detta enbart göras om verifikationerna i avvaktan på bokföring ordnas i takt med att de mottas eller sammanställs.

Samtliga företag får enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.6 senareläggas till 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade. Detta gäller dock inte bokföring av kontanta in- och utbetalningar för presentation i registreringsordning.

Företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr får enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.7 senarelägga bokföringen till 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelserna inträffade. Detta gäller dock inte bokföring av kontanta in- och utbetalningar för presentation i registreringsordning.

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.8 får bokföringen, förutom bokföring av kontanta in- och utbetalningar för presentation i registreringsordning, senareläggas till 60 dagar efter utgången av det räkenskapsår då affärshändelserna inträffade om

  1. det normalt förekommer högst 50 verifikationer som avser sammanlagt 250 affärshändelser per räkenskapsår, och

  2. den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst 1 mkr.

Enskilda näringsidkare får enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.9 senarelägga sin bokföring till den dag som inkomstdeklarationen för det räkenskapsår då affärshändelserna inträffade ska lämnas enligt bestämmelserna i SFL om

  1. företaget inte utför sådana gränsöverskridande transaktioner inom EU som avses i 26 kap. 33 a § andra stycket SFL,

  2. det normalt förekommer högst 50 verifikationer som avser sammanlagt högst 250 affärshändelser per räkenskapsår, och

  3. den årliga nettoomsättningen normalt uppgår till högst 1 mkr.

Senareläggning vid användning av certifierat kassaregister

Bokföringen av kontanta in- och utbetalningar får enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.10 senareläggas så att de kan presenteras i registreringsordning till 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelserna inträffade om in- och utbetalningarna har registrerats i ett kassaregister som ska vara certifierat enligt 39 kap. 8 § andra stycket SFL.

Senareläggning i ideella föreningar, stiftelser m.fl.

Bokföringen av kontanta in- och utbetalningar så att de kan presenteras i registreringsordning får enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.11 senareläggas till högst fyra veckor efter den dag då affärshändelsen inträffade om

  1. företaget är bokföringsskyldigt enligt 2 kap. 2 eller 3 § BFL, och

  2. de kontanta inbetalningarna under ett år normalt understiger ett prisbasbelopp.

Senareläggning vid försäljning från myntautomat

Vid försäljning från myntautomat får enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.12 bokföringen av kontanta inbetalningar, så att de kan presenteras i registreringsordning, senareläggas antingen till dagen efter automaten tömts eller till dagen efter uppgift mottagits från företag som anlitats för att tömma automaten. Myntautomater ska alltid tömmas i nära anslutning till räkenskapsårets utgång.

Vid tillämpning av BFNAR 2013:2 punkt 3.6-3.9 och 3.11 får tidpunkten för bokföring av de kontanta inbetalningarna räknas från dagen då automaten tömts eller från dagen då uppgift mottagits från företag som anlitats för att tömma automaten.

Ytterligare senareläggning

Bokföring får enligt BFNAR 2013:2 punkt 3.13 göras vid senare tidpunkt än som anges i punkterna 3.6-3.12 endast om det finns särskilda hinder av tillfällig natur. Om sådana hinder finns får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. BFN anger som exempel på detta akut sjukdom. Bokföringen kan då enligt kommentaren till bestämmelsen senareläggas ytterligare någon eller några dagar. Företaget måste emellertid aktivt arbeta för att affärshändelserna bokförs inom föreskriven tid. Detta innebär att företaget, i de fall t.ex. sjukfrånvaron varar mer än några dagar, måste lösa bokföringsfrågan temporärt till dess frånvaron upphör. Även oförutsedd hög arbetsbelastning hos redovisningskonsulten kan, om den är av tillfällig natur, undantagsvis utgöra ett sådant särskilt hinder som innebär att bokföringen kan senareläggas i någon eller några dagar.

Vissa företag får tillämpa kontantmetoden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%