Reglerna kring bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i BRL. En bostadsrättsförening definieras i 1 kap. 1 § BRL ”som en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.” En lägenhet kan bara upplåtas med bostadsrätt till en medlem och det ska enligt 1 kap. 2 § BRL finnas minst tre medlemmar.

Enligt 9 kap. 5 § BRL måste en bostadsrättsförenings stadgar ange grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Det innebär att föreningen varje år normalt måste sätta av pengar till fond för yttre underhåll. Denna fond räknas till föreningens eget kapital. När större underhållsarbeten görs kan denna fond användas för att täcka upp underskottet som uppkommer i resultaträkningen i och med att underhållsarbetet kostnadsförs.

Till en bostadsrättsförenings skulder räknas den s.k. Fonden för inre underhåll, i vardagligt tal bara kallad reparationsfonden - dessa medel är medlemmarnas pengar. Bostadsrättshavaren är enligt 7 kap. 12 § BRL ansvarig för lägenhetens skick men får för att bekosta det inre underhållet använda sig av på lägenheten belöpande del av fonden. Vanligen är det styrelsen som bestämmer hur mycket som ska sättas av till fonden för inre underhåll av föreningens lägenheter. Samtidigt med aviseringen av avgifterna brukar bostadsrättshavarna få en redovisning av hur mycket de har i ”sin” reparationsfond. Mot överlämnande av kvitton på utförda reparationer får de betalt ur denna fond. Bokföringspliktiga bostadsrättshavare ska minska bokförda utgifter med medlen från reparationsfonden.