Böter är ett slags vite, dvs. en påföljd av rättslig natur. Böter utgår ofta enligt utslag från domstol eller myndighet. Det kan också utgå enligt avtal, exempelvis om ett uppdrag inte slutförs inom den avtalade tiden. Vanligt är också parkerings- och fortkörningsböter.

Företagsbot är en ekonomisk sanktion som kan påföras såväl fysiska som juridiska personer som begått brott i näringsverksamheten. Företagsbot kan även påföras om brott har begåtts av en person i ledande ställning som har befogenhet att företräda näringsidkaren eller fatta beslut för dennes räkning. Företagsbot får däremot inte användas för brott där påföljden endast är penningböter. Företagsbot ska enligt 36 kap. 8 § BrB fastställas till lägst 5 000 kr och högst 10 mkr.

Marknadsdomstolen kan t.ex. utdöma vitesbelopp om inte företagets följer förelägganden enligt MFL.

Löpande bokföring

Erlagda böter och andra viten debiteras vanligtvis konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Erlagda böter för anställda utgör en löneförmån och som debiteras t.ex. konto 7010 Löner, löner och ersättningar.

Bokslut

Böter och vitesbelopp behöver normalt inte periodiseras eftersom de inte avser en viss tidsperiod. Vid beräkning av årets skatt för aktiebolag och ekonomiska föreningar ska hänsyn tas till dessa icke avdragsgilla kostnader.