Företagets utgifter för uppvärmning - bränsle - i form av t.ex. gas, eldningsolja, kol, ved, fjärrvärme och liknande kan avse företagets egen fastighet eller själva driften av verksamheten. Vid hyra av lokal ingår normalt avgifter för både bränsle, vatten, avlopp etc. i lokalhyran (konto 5010). Utgifter för el avseende belysning, el/elektricitet. På bränsle utgår även energiskatt.

Bränsle i form av bensin och olja för företagets egna bilar (personbilar, lastbilar och andra transportmedel), drivmedel.

Löpande bokföring

Erlagda utgifter för uppvärmning/bränsle avseende driften kan t.ex. debiteras konto 5330 Eldningsolja eller i kontogrupp 4 om företaget önskar redovisa bränslekostnader som en direkt kostnad. Bränsle avseende företagets egen fastighet kan däremot debiteras konto 5130 Värme.

Bokslut

Om företaget säljer bränsle (t.ex. eldningsolja, ved, torv) ska i bokslutet kvarvarande lager värderas och redovisas som varulager, varulagervärdering. Vid köp av bränsle för företagets egen fastighet respektive för driften räknas bränslet till förnödenheter - dvs. sådana omsättningstillgångar som förbrukas i den fortlöpande verksamheten. Förnödenheter som är av väsentlig betydelse för företagets resultat och ekonomiska ställning ska inventeras och redovisas som varulager i bokslutet. I bokslutet ska kvarvarande bränsle av betydande värde/mängd värderas till inköpsvärde och krediteras det använda bränslekontot och debiteras konto 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter.

Enligt 4 kap. 12 § ÅRL får förnödenheter som uppgår till mindre belopp och som omsätts löpande tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt. Enligt K2 punkt 12.6 kan värdet variera inom intervallet +/- 20 % av det redovisade värdet.