Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Bruttoredovisning

Principen om bruttoredovisning finns i 2 kap. 4 § ÅRL och innebär att tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader inte får kvittas mot varandra i årsredovisningen. Denna princip benämns även kvittningsförbudet.

K3-regler

I punkt 2.5 framgår att kvittning av tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader enbart får ske om det krävs eller tillåts enligt K3. Av punkt 2.6 framgår att fordringar och skulder endast får kvittas mot varandra om det finns en rätt att göra så enligt lag eller avtal. Exempel på kvittning är även nettoredovisning vid försäljning av en anläggningstillgång, då en realisationsvinst eller realisationsförlust redovisas.

K2-regler

I kommentaren till kvittningsförbudet i kapitel 2 anges särskilt att posterna Aktiverat arbete för egen räkning (punkt 10.16) och Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete (punkt 12.13) ska bruttoredovisas.