Innehåll

Eget kapital definieras som skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas ibland även för ägarkapital. Aktiekapitalet i ett aktiebolag, insatskapitalet i en ekonomisk förening och stiftelsekapitalet i en stiftelse utgör eget kapital. I aktiebolag, ekonomisk förening och vissa stiftelser delas eget kapital in i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Bundet eget kapital får inte användas för aktieutdelning eller återbäring till ägarna. Eget kapital i en ideell förening, vissa stiftelser, en enskild firma och ett handelsbolag utgör alltid fritt eget kapital vilket innebär att ägarna kan göra vad de vill med kapitalet.

Bokslut

Enligt 3 kap. 10 a § ÅRL ska aktiekapital, bunden överkursfond, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter ingå i bundet eget kapital i ett aktiebolag.

Enligt 3 kap. 10 b § ÅRL ska inbetalda insatser, genom insatsemission tillgodoförda insatser, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter ingå i bundet eget kapital i en ekonomisk förening. Medlemsinsatser, förlagsinsatser och upplåtelseavgifter (BRF) ska redovisas var för sig.

Bundet eget kapital återfinns under huvudkonto 2080 (BAS 2023) för aktiebolag och ekonomiska föreningar.