Innehåll

Bygglov är ett tillstånd från byggnadsnämnden eller motsvarande i kommunen att uppföra eller bygga till respektive bygga om en byggnad.

Löpande bokföring

Företagets utgifter för bygglov ska normalt läggas till anskaffningsvärdet för fastigheten/lokalen och därmed ingå i avskrivningsunderlaget. Normalt används konto 1110 Byggnader. Om byggnationen av någon anledning inte blir av är utgifterna för bygglovet däremot direkt avdragsgill som tillstånds- och tillsynsavgifter.