Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Courtage

När t.ex. en bank får i uppdrag av ett företag att i kommission köpa eller sälja värdepapper/andelar, tar banken ut s.k. courtage (kurtage) i viss procent av det köpta/sålda beloppet. Anskaffningsvärdet för dessa värdepapper/andelar omfattar både inköpspris, courtage och andra direkt hänförbara avgifter. Försäljningsvärdet redovisas till försäljningspriset efter avdrag för courtage och andra direkt hänförbara avgifter.