Löpande bokföring

Datorer och datorutrustning kan räknas till företagets anläggningstillgångar och bokförs i så fall som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Här kan konto 1250 Datorer användas. Om datorer och datorutrustning däremot räknas som korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde utgör de i stället förbrukningsinventarier och bokförs i kontogrupp 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. Mindre datortillbehör som t.ex. usb-minnen, modem och dvd-skivor kan för enkelhetens skull också bokföras som kontorsmateriel och trycksaker. Om dator och datorutrustning leasas kostnadsförs leasingavgifterna normalt på konto 5250 Hyra av datorer.