Innehåll

Enligt 3 kap. 4 § ÅRL får poster i balans- och resultaträkningarna alltid delas upp i delposter. Poster ska delas in i delposter enligt samma paragraf om delarna tillkommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att de är av betydelse men hänsyn till kravet i ÅRL på rättvisande bild.