Ett distansavtal är enligt 39 kap. 2 § SFL avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans om kommunikationen uteslutande sker på distans.

En näringsidkare som säljer varor och tjänster genom distansavtal är enligt 39 kap. 5 § SFL undantagen från skyldighet att använda kassaregister.