Inte bara vid inköp av inventarier, varor och tjänster utan även vid olika slags omkostnader bör företaget så långt möjligt finna ett lämpligt och specifikt utgiftskonto i BAS-kontoplanen. Avser utgiftsposten mycket obetydliga belopp kan man använda ett samlingskonto för övriga externa kostnader, t.ex. konto 6990 Övriga externa kostnader. En uppdelning i skattemässigt avdragsgilla respektive icke avdragsgilla kostnader bör göras för att underlätta deklarationen. Sådana icke avdragsgilla kostnader som föreningsavgifter, böter, förseningsavgifter, restavgifter och liknande bör dock därför bokföras på särskilda konton för dessa poster, ej avdragsgilla kostnader. Vid inköp från utlandet måste hänsyn även tas till eventuell förvärvsskatt.

Löpande bokföring

Utgifter för avdragsgilla inköp av mindre belopp kan debiteras konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Utgifter för icke avdragsgilla inköp debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Bokslut

Eftersom utgiftsposter bokförda som övriga externa kostnader avser obetydliga belopp behövs sällan någon periodisering i bokslutet.

Vid beräkning av årets skatt för aktiebolag och ekonomiska föreningar måste hänsyn tas till de belopp som bokförts som icke avdragsgilla.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska icke avdragsgilla kostnader inte redovisas i det förenklade årsbokslutet. Om redovisning av dessa kostnader trots det gjorts måste dessa återföras på sidan 2 i blankett NE.