Till drivmedel räknas bensin, diesel, olja men för s.k. miljöanpassade bilar (miljöbilar) även el, etanol eller annan gas än gasol. Företagets utgifter för drivmedel - inklusive energiskatt - avseende ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto alternativt särredovisas på ett speciellt konto för drivmedel. På drivmedel utgår även energiskatt.

Löpande bokföring

Företagets utgifter för drivmedel för bilar kan debiteras konto 5610 Personbilskostnader respektive konto 5620 Lastbilskostnader eller ett konto i kontoklass 4 om företaget önskar redovisa drivmedelskostnader som en direkt kostnad. Vid behov av särredovisning kan företaget i stället debitera konto 5611 Drivmedel för personbilar respektive konto 5621 Drivmedel för lastbilar.

Bokslut

Vid köp av större mängder drivmedel, t.ex. i åkerier och liknande transportföretag, kan drivmedlet betraktas som förnödenheter. I bokslutet ska då kvarvarande drivmedel av betydande värde/mängd värderas till inköpsvärde och krediteras det använda drivmedelskontot och debiteras konto 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter.

Enligt 4 kap. 12 § ÅRL får förnödenheter som uppgår till mindre belopp och som omsätts löpande tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt. Enligt K2 punkt 12.6 kan värdet variera inom intervallet +/- 20 % av det redovisade värdet.