Löpande bokföring

Det är svårt att redan i den löpande bokföringen separera vad som är drivmedelskostnad för verksamheten respektive för privat bruk - och även med tanke på att förmånsvärdet beräknas med en månads förskjutning. Företagets bensinkostnader kan t.ex. debiteras konto 5611 Drivmedel för personbilar eller konto 7385 Kostnader för fri bil. Man kan även göra en omföring från konto 5611 till konto 7385 när företaget fått in underlag för fördelning, t.ex. körjournaler. För milersättningar används konto 7330.

Bokslut

Per balansdagen upplupna bensinkostnader som medför bensinförmån kan redovisas som en upplupen kostnad. De upplupna kostnaderna debiteras t.ex. konto 7385 Kostnader för fri bil och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring eller att utgiften bokförs mot konto 2990.

Se uppslagsordet Drivmedelsförmån i Rätt Skatt.