Med egenupparbetade immateriella tillgångar ska förstås tillgångar som ett företag genom eget arbete upparbetat. Dessa kallas även aktiverat arbete för egen räkning eller aktiverade utvecklingsutgifter. Enligt 4 kap. 2 § 2 st. ÅRL får ett företag som tillgång ta upp utgifter för eget utvecklingsarbete. I samma paragraf ställs krav på att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska föra ett lika stort belopp som aktiverats som egenupparbetade immateriella tillgångar till fond för utvecklingsutgifter, som ingår i bundet eget kapital, från fritt eget kapital. Övriga företagsformer som tillämpar ÅRL har inte detta krav på fond för utvecklingsutgifter.

En egenupparbetad immateriell tillgång är en tillgång som ny och unik, exempelvis en ny unik app med nya funktioner som inte finns eller en ny unik medicin.

Om ett företag förvärvar en immateriell tillgång som är en del av den nya unika tillgången ska den förvärvade tillgången ingå i det värde som en egenupparbetad immateriell tillgång har. Även utgifter för egen personal och inhyrda konsulter samt patentutgifter avseende den egenupparbetade tillgången etc. ska ingå i värdet för den egenupparbetade immateriella tillgången. För mer information om vad som ska ingå i anskaffningsvärdet, se immateriell anläggningstillgång, anskaffningsvärde.

Däremot är exempelvis ett förvärv av ett affärssystem där anpassningar har gjorts för att passa företaget inte att anses vara en egenupparbetad immateriell tillgång utan detta är en förvärvad immateriell anläggningstillgång. Dessa utgifter som kan vara både utgifter för egen personal samt inhyrda konsulter ska ingå i affärssystemets anskaffningsvärde och ska inte kostnadsföras.

Löpande bokföring

Aktiverade utvecklingsutgifter bokförs normalt på konto 1010 Utvecklingsutgifter (ej K2). Ett pågående projekt kan också bokföras på konto 1080 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar. När tillgången är färdigställd bokas den i så fall om till konto 1010 och avskrivning påbörjas.

K3-regler

Ett företag som tillämpar K3 ska redovisa egenupparbetade immateriella tillgångar enligt kapitel 18. Företaget ska välja mellan aktiveringsmodellen och kostnadsföringsmodellen. Väljer ett företag kostnadsföringsmodellen ska även förvärvade immateriella tillgångar som ingår i egenupparbetade immateriella tillgången kostnadsföras.

Enligt aktiveringsmodellen, punkt 18.12 ska samtliga utgifter för utveckling, eller i utvecklingsfasen i ett internt projekt, redovisas som en tillgång endast när ett företag kan påvisa att samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.

  • Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.

  • Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

  • Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.

  • Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

  • Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling.

För att påvisa att tillgången sannolikt kommer att generera framtida ekonomiska fördelar ska företaget enligt punkt 18.12 uppskatta tillgångens framtida ekonomiska fördelar i enlighet med hur nyttjandevärdet beräknas i kapitel 27 Nedskrivningar. Genereras fördelarna endast i kombination med andra tillgångar ska företaget i stället tillämpa reglerna för kassagenererande enheter i kapitel 27. En internt utvecklad immateriell anläggningstillgång som inte är slutförd ska enligt punkt 18.24 nedskrivningsprövas årligen.

Ett företag som tillämpar kostnadsföringsmodellen har inte några balanserade utgifter i sin balansräkning.

K2-regler

Enligt punkt 10.4 får inte egenupparbetade immateriella tillgångar tas upp i balansräkningen. Detta innebär att även förvärvade immateriella tillgångar som utgör i den egenutvecklade tillgången ska kostnadsföras.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut. Enligt K ÅB gäller samma regler som i K2.

K4-regler

Ett företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 38 avseende egenutvecklade immateriella tillgångar. Det finns krav på att aktivering ska ske i koncernredovisningen efter att kriterierna i IAS 38 är uppfyllda. Enligt RFR 2 får dock ett moderföretag i juridisk person kostnadsföra den egenupparbetade immateriella tillgången.

K1-regler

Företag som tillämpar K1 får inte ta upp egenupparbetade immateriella tillgångar i sin balansräkning.