Eget kapital definieras som skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas ibland även för ägarkapital. Aktiekapitalet i ett aktiebolag, insatskapitalet i en ekonomisk förening och stiftelsekapitalet i en stiftelse utgör eget kapital. I aktiebolag och ekonomisk förening delas eget kapital in i bundet eget kapital och fritt eget kapital, se 3 kap. 10 a och 10 b §§ ÅRL. Bundet eget kapital får inte användas för aktieutdelning eller återbäring till ägarna. Eget kapital i enskild firma, ideell förening och handelsbolag utgör alltid fritt eget kapital och kan disponeras fritt. En stiftelse kan ha bundet och fritt eget kapital eller bara fritt eget kapital.

K3-regler

Eget kapital är enligt punkt 2.14 skillnaden mellan redovisade tillgångar och redovisade skulder.

Klassificeringen av ett företags utfärdade finansiella instrument som antingen skuld eller eget kapital ska enligt punkt 22.5 baseras på instrumentets ekonomiska innebörd om inte annat följer av punkterna 22.6 och 22.9, se nedan.

Poster som är eget kapital enligt Balansräkning ÅRL får inte redovisas som skuld enligt punkt 22.6. Sådana poster ska definieras utifrån sin juridiska innebörd.

Ett företag ska enligt punkt 22.7 redovisa en ökning av eget kapital när en utomstående part är skyldig att överföra kontanter eller andra resurser till företaget i utbyte mot emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument. En ökning av eget kapital ska också redovisas om företaget erhållit kontanter eller andra resurser innan egetkapitalinstrumentet är emitterat, och företaget inte kan krävas på återbetalning.

Aktier eller andra egetkapitalinstrument ska enligt punkt 22.8 värderas till verkligt värde av de kontanter eller andra resurser som företaget mottagit eller har att fordra. Direkta utgifter i samband med en egetkapitaltransaktion ska redovisas som avdragspost från eget kapital.

Vid emission av konvertibla skuldinstrument eller liknande sammansatta finansiella instrument som består av både en skuldkomponent och en egetkapitalkomponent ska likviden enligt punkt 22.9 fördelas mellan skuldkomponenten och egetkapitalkomponenten. Skuldbeloppet ska fastställas till det verkliga värdet för en liknande skuld som saknar rätt till konvertering eller har en liknande egetkapitalkomponent. Fördelningen får inte ändras senare räkenskapsår. Direkta utgifter i samband med emissionen ska fördelas mellan skuldkomponenten och egetkapitalkomponenten utifrån de relativa verkliga värdena på respektive komponent.

En utdelning på eller återbetalning av ett egetkapitalinstrument ska enligt punkt 22.11 redovisas som skuld när behörigt organ har fattat beslut om utdelningen eller återbetalningen. Skulden ska värderas till det redovisade värdet på den tillgång som ska överföras.

K2-regler

Eget kapital är enligt punkt 15.2 skillnaden mellan redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver.