Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Eget kapital i aktiebolag

Lägsta kapitalbelopp för att starta ett aktiebolag är 25 000 kr för privata aktiebolag och 500 000 kr för publika aktiebolag, aktiekapital.

Aktiebolagets eget kapital utgörs av skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder. Det egna kapitalet ökar om företaget redovisar vinst och minskar vid en förlust. När en särskilt upprättad balansräkning, s.k. kontrollbalansräkning, visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet riskerar bolaget att bli föremål för tvångslikvidation, vilket innebär att bolaget upplöses och avregistreras, likvidation.

Enligt 3 kap. 10 a § ÅRL ska eget kapital i ett aktiebolag delas upp enligt följande:

Bundet eget kapital: Aktiekapital, bunden överkursfond, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter.

Fritt eget kapital/ansamlad förlust: Fria fonder, var för sig, balanserad vinst/förlust samt vinst/förlust för räkenskapsåret.

I förvaltningsberättelsen ska det i ett aktiebolag lämnas förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust, se 6 kap. 2 § ÅRL.

Förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning ska specificeras i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning, se 6 kap. 2 § ÅRL. Specifikationen i egen räkning framgår av K3 kapitel 6 Förändring i eget kapital och är inte tillåten enligt K2.

De obeskattade reserverna innehåller en uppskjuten skatt eftersom de ska beskattas den dag de upplöses. Den del av de obeskattade reserverna som inte utgörs av uppskjuten skatteskuld räknas ibland - t.ex. vid olika nyckeltalsberäkningar - till det egna kapitalet.

Löpande bokföring

Konton för kontering av transaktioner inom eget kapital återfinns i kontogrupperna 2080 Bundet eget kapital och 2090 Fritt eget kapital.

Vid förvärv av egna aktier ska fritt eget kapital minskas med utgiften för förvärvet. Vid överlåtelse av egna aktier ska fritt eget kapital ökas med inkomsten från överlåtelsen.

K3-regler

Enligt punkt 4.9 ska ett aktiebolag som utgör moderbolag redovisa eget kapital i koncernbalansräkningen i åtminstone följande poster:

 1. Aktiekapital.

 2. Övrigt tillskjutet kapital.

 3. Annat eget kapital inklusive årets resultat.

I koncernredovisningen gör ingen uppdelning mellan fritt och bundet eget kapital, se 7 kap. 8 § ÅRL. Minoritetsintressen ska anges som en egen post i eget kapital.

K2-regler

Enligt punkt 4.12 ska eget kapital i ett aktiebolag bestå av följande poster:

Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad

Här redovisas

Bundet eget kapital

 

Aktiekapital

 

Ej registrerat aktiekapital

beslutad ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission

Bunden överkursfond

den del av betalningen för en aktie som överstiger aktiens kvotvärde och som ska tas upp under den under den bundna överkursfonden

Uppskrivningsfond

 

Reservfond

 

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

 

Överkursfond

den del av en nyemission under året som överstiger aktiernas kvotvärde

Balanserat resultat

det sammanlagda beloppet av tidigare år balanserade vinster och förluster, och överkursfonder samt aktieägartillskott

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Summa fritt eget kapital

 

Summa eget kapital

 

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska lämna information enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Begreppet ”balansräkning” finns inte längre med i IAS 1, i stället benämns denna ”rapport över finansiell ställning”, balansräkning. Utöver denna rapport ska företagen lämna en rapport över förändringar i eget kapital. Enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer ska moderföretaget i stället tillämpa uppställningsformen i ÅRL, balansräkning ÅRL.

Rapporten över förändringar i eget kapital ska enligt IAS 1 punkt 106 innehålla följande information:

 • Totalresultat för perioden, med separat angivelse av de sammanlagda belopp som är hänförliga till moderföretagets ägare och till innehav utan bestämmande inflytande.

 • För varje komponent i eget kapital, effekterna av retroaktiv tillämpning eller retroaktiv omräkning redovisade enligt IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel.

 • För varje komponent i eget kapital, en avstämning mellan det redovisade värdet vid periodens början och slut med separata upplysningar om förändringar beroende på

 • resultat,

 • övrigt totalresultat, och

 • transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare, utvisande separata tillskott från och värdeöverföringar till ägare och ändringar i ägarandelar i dotterföretag som inte leder till en förlust av bestämmande inflytande.

Upplysningar

Antalet aktier och aktiernas kvotvärde ska framgå i not i större företag, se 5 kap. 34 § ÅRL. Större företag ska också enligt 5 kap. 35 § ÅRL lämna upplysning i not om disposition av vinst eller förlust eller, i förekommande fall, beslut om dispositionen.

Se även sökordet Aktiekapital i Rätt Bolagsrätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...