Eget kapital i en samfällighetsförening består normalt enbart av balanserade vinstmedel.

Löpande bokföring

I BAS finns inga särskilda konton för eget kapital i samfällighetsföreningen. De konton som finns för ideella föreningar kan användas även av samfällighetsföreningar. Därmed används konto 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.

K2-regler

En samfällighetsförening ska enligt punkt 4.36 upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

Post

Här redovisas

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Ingående totalt eget kapital vid årets början vilket ska överensstämma med utgående eget kapital för det närmast föregående året.

Utdelning

Utdelning kan förekomma från t.ex. häradsallmänningar och allmänningsskogar.

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen.

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Utgående totalt eget kapital som blir ingående eget kapital det påföljande räkenskapsåret.

Underhålls- och förnyelsefond ingår enligt kommentaren till punkt 4.36 i eget kapital och redovisas inte i egen post i balansräkningen eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om föreningen vill visa underhålls- och förnyelsefonden i årsredovisningen kan det göras i en not.

K-årsbokslut

En samfällighetsförening ska enligt punkt 4.14 lägga till posten Utdelning i eget kapital. Utdelning kan förekomma i exempelvis häradsallmänningar och allmänningsskogar. Underhålls- och förnyelsefond ingår enligt kommentaren till punkt 4.14 i eget kapital och redovisas inte i egen post i balansräkningen eftersom andra poster än de som finns i uppställningsformen inte får läggas till. Om föreningen vill visa underhålls- och förnyelsefonden i årsbokslutet kan det göras i en upplysning.

En samfällighetsförening som ska avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond enligt 19 § lagen om förvaltning av samfälligheter ska enligt kommentaren till punkt 4.14 lämna upplysning om storleken på fonden.