Ej reskontraförda kundfordringar återfinns på konto 1518 i BAS och används normalt i bokslutsarbetet när kundreskontran har stängts för nya transaktioner på räkenskapsåret men där det efter stängningen har genererats fakturor som tillhör räkenskapsåret. Posten ingår i posten kundfordringar i balansräkningen.