En ekonomisk förening som registrerats är en juridisk person, dvs. föreningen kan ha egna fordringar och skulder och sluter avtal i föreningens namn.

Syftet med en ekonomisk förening är enligt 1 kap. 4 § LEF att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som konsumenter eller andra förbrukare, som leverantörer, med egen arbetsinsats, genom att begagna föreningens tjänster, eller på annat liknande sätt. En ekonomisk förening ska enligt 1 kap. 3 § LEF ha minst tre medlemmar - fysiska och/eller juridiska personer.

Bostadsrättsföreningar är en variant av ekonomisk förening, men med särskild lagstiftning, bostadsrätt.

Aktiekapitalet i ett aktiebolag motsvaras av medlemmarnas inbetalda insatser i en ekonomisk förening. Kapitalbelopp som tillförs föreningen genom särskilda insatser eller från andra än medlemmarna benämns förlagsinsatser.

Bokslut

En ekonomisk förening ska enligt 6 kap. 1 § BFL alltid avsluta sin löpande redovisning med en årsredovisning enligt ÅRL. En ekonomisk förening som är ett mindre företag enligt ÅRL kan välja mellan att tillämpa K2 eller K3. En ekonomisk förening som är ett större företag ska tillämpa K3. Båda regelverken ska tillämpas i sin helhet.