En ekonomisk plan ska enligt 3 kap. 1 § BRL upprättas och registreras innan en bostadsrättsförening får upplåta lägenheter med bostadsrätt.

En ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket. För att detta ska kunna göras ska det, enligt 1 kap. 5 § BRL, i föreningens hus komma att finnas minst tre lägenheter som är avsedda att upplåtas med bostadsrätt. Här inkluderas varje enskild enhet som är inrättad för att varaktigt och självständigt användas som bostad eller lokal. Garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymme ska inte inräknas. Skulle föreningen ha flera hus fordras det för denna registrering att husen ligger så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.

Den ekonomiska planen ska enligt 3 kap. 1 a § (ny lagbestämmelse med ikraftträdande 2024-01-01) innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet på kort och lång sikt, däribland uppgifter om föreningens fastighet, kostnader och finansiering samt en prognos och en känslighetsanalys. Av planen ska det också framgå om förutsättningar för registrering enligt 1 kap. 5 § BRL är uppfyllda. I den ekonomiska planen ska det från och med 2024-01-01 ingå en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och investeringsbehov de kommande 50 åren.Den ekonomiska planen ska vidimeras av intygsgivare. Enligt 3 kap. 3 § (ny lagbestämmelse med ikraftträdande 2024-01-01) får den som är anställd hos ett företag, en organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller som har hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen inte utses till intygsgivare. Detsamma gäller den som inte har en försäkring för den ersättningsskyldighet som han eller hon kan ådra sig i verksamheten.

Innehållet i den ekonomiska planen regleras av bostadsrättsförordningen (1991:630), här förkortad BRFör.

Enligt 1 § BRFör ska en ekonomisk plan innehålla följande uppgifter (om uppgiften är preliminär ska detta anges):

 1. Bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer

 2. Beskrivning av fastigheten

 3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning

 4. Kostnad för föreningens fastighet (dvs. anskaffningsvärdet)

 5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten (där vissa delar ökar anskaffningsvärdet)

 6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet

 7. Uppgifter om finansiering enligt punkterna 4-6 (finansieringsplan)

 8. Föreningens löpande intäkter och kostnader

 9. Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften

Planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen ska enligt 4 b § BRFör avse beräknad årsavgift vid olika inflations- och räntenivåer beträffande de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret.

Beskrivningen av fastigheten (punkt 2 ovan) ska innehålla följande uppgifter (2 § BRFör):

 1. Fastighetens beteckning och areal samt om fastigheten innehas med tomträtt eller annan nyttjanderätt

 2. Antal byggnader på fastigheten och dessas användningssätt tillsammans med en kortfattad byggnadsbeskrivning

 3. Om föreningen har flera hus; en beskrivning av husens placering i förhållande till varandra

 4. Antal lägenheter, upplåtelseform (dvs. bostadsrätt eller hyresrätt), användningssätt, storlek och en kortfattad lägenhetsbeskrivning

 5. Gemensamma anläggningar, kända servitut och skyldighet att ingå i gemensamhetsanläggning

 6. Underhållsbehov och planerad tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av föreningens hus

 7. Föreningens försäkringar

Finansieringsplanen (punkt 7 ovan) i den ekonomiska planen ska innehålla (3 § BRFör):

 1. Lånebelopp och lånevillkor

 2. Föreningens amorteringsplan för de första tre åren (inklusive om föreningen har amorteringsfrihet)

 3. Insatser och upplåtelseavgifter samt deras fördelning i stort på de olika bostadsrätterna

 4. Övriga finansieringsposter

De löpande intäkter och kostnader (punkt 8 ovan) som ska framgå av den ekonomiska planen är (4 § BRFör):

 1. Kostnader uppdelade på kapitalkostnader under de första tre åren, driftskostnader, avsättning till fond för yttre underhåll samt övriga kostnader

 2. Intäkter uppdelade på årsavgifter och övriga intäkter

 3. Årsavgifters fördelning på de olika bostadsrätterna enligt de grunder som återfinns i stadgarna.

Den ekonomiska prognosen ska innehålla följande information för de sex första verksamhetsåren samt det elfte verksamhetsåret (4 a § BRFör):

 1. Kapitalkostnader

 2. Driftskostnader

 3. Avsättning till fond för yttre underhåll

 4. Eventuella övriga avsättningar

 5. Underhållskostnader

 6. Övriga kostnader

 7. Intäkter i form av årsavgifter

 8. Övriga intäkter

Det ska också framgå av den ekonomiska prognosen vilka antaganden om inflation och räntor som den bygger på.

Den ekonomiska planen ska enligt 5 § BRFör undertecknas av samtliga medlemmar i föreningens styrelse och vara försedd med intyg av två personen. Intyget ska enligt 3 kap. 2 § BRL visa

 1. att förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda,

 2. att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt

 3. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar.

I intyget ska intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheterna som ligger till grund för deras bedömningar och vilka handlingar som varit tillgängliga för dem.

Föreningens styrelse ska enligt 5 § BRFör ansöka hos Bolagsverket om registrering av den ekonomiska planen. Planen ska bifogas ansökningshandlingen.

Mer information om ekonomisk plan återfinns i 3 kap. BRL.

Se även BFS 2017:7 EKKO 1 Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare för mer information (beslutad 2017-08-22).