Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan ska enligt 3 kap. 1 § BRL upprättas och registreras innan en bostadsrättsförening får upplåta lägenheter med bostadsrätt.

En ekonomisk plan ska registreras hos Bolagsverket. För att detta ska kunna göras ska det, enligt 1 kap. 5 § BRL, i föreningens hus komma att finnas minst tre lägenheter som är avsedda att upplåtas med bostadsrätt. Här inkluderas varje enskild enhet som är inrättad för att varaktigt och självständigt användas som bostad eller lokal. Garage, lager och andra lägenheter som i första hand används som förvaringsutrymme ska inte inräknas. Skulle föreningen ha flera hus fordras det för denna registrering att husen ligger så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.

Den ekonomiska planen ska upprättas av föreningens styrelse och registreras hos Bolagsverket, se 3 kap. 1 § BRL. Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet och också om förutsättningar för registrering enligt 1 kap. 5 § BRL är uppfyllda.

Innehållet i den ekonomiska planen regleras av bostadsrättsförordningen (1991:630), här förkortad BRFör.

Enligt 1 § BRFör ska en ekonomisk plan innehålla följande uppgifter (om uppgiften är preliminär ska detta anges):

 1. Bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer

 2. Beskrivning av fastigheten

 3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning

 4. Kostnad för föreningens fastighet (dvs. anskaffningsvärdet)

 5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten (där vissa delar ökar anskaffningsvärdet)

 6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet

 7. Uppgifter om finansiering enligt punkterna 4-6 (finansieringsplan)

 8. Föreningens löpande intäkter och kostnader

 9. Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften

Planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Känslighetsanalysen ska enligt 4 b § BRFör avse beräknad årsavgift vid olika inflations- och räntenivåer beträffande de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret.

Beskrivningen av fastigheten (punkt 2 ovan) ska innehålla följande uppgifter (2 § BRFör):

 1. Fastighetens beteckning och areal samt om fastigheten innehas med tomträtt eller annan nyttjanderätt

 2. Antal byggnader på fastigheten och dessas användningssätt tillsammans med en kortfattad byggnadsbeskrivning

 3. Om föreningen har flera hus; en beskrivning av husens placering i förhållande till varandra

 4. Antal lägenheter, upplåtelseform (dvs. bostadsrätt eller hyresrätt), användningssätt, storlek och en kortfattad lägenhetsbeskrivning

 5. Gemensamma anläggningar, kända servitut och skyldighet att ingå i gemensamhetsanläggning

 6. Underhållsbehov och planerad tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av föreningens hus

 7. Föreningens försäkringar

Finansieringsplanen (punkt 7 ovan) i den ekonomiska planen ska innehålla (3 § BRFör):

 1. Lånebelopp och lånevillkor

 2. Föreningens amorteringsplan för de första tre åren (inklusive om föreningen har amorteringsfrihet)

 3. Insatser och upplåtelseavgifter samt deras fördelning i stort på de olika bostadsrätterna

 4. Övriga finansieringsposter

De löpande intäkter och kostnader (punkt 8 ovan) som ska framgå av den ekonomiska planen är (4 § BRFör):

 1. Kostnader uppdelade på kapitalkostnader under de första tre åren, driftskostnader, avsättning till fond för yttre underhåll samt övriga kostnader

 2. Intäkter uppdelade på årsavgifter och övriga intäkter

 3. Årsavgifters fördelning på de olika bostadsrätterna enligt de grunder som återfinns i stadgarna.

Den ekonomiska prognosen ska innehålla följande information för de sex första verksamhetsåren samt det elfte verksamhetsåret (4 a § BRFör):

 1. Kapitalkostnader

 2. Driftskostnader

 3. Avsättning till fond för yttre underhåll

 4. Eventuella övriga avsättningar

 5. Underhållskostnader

 6. Övriga kostnader

 7. Intäkter i form av årsavgifter

 8. Övriga intäkter

Det ska också framgå av den ekonomiska prognosen vilka antaganden om inflation och räntor som den bygger på.

Den ekonomiska planen ska enligt 5 § BRFör undertecknas av samtliga medlemmar i föreningens styrelse och vara försedd med intyg av två personen. Intyget ska enligt 3 kap. 2 § BRL visa

 1. att förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda,

 2. att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt

 3. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar.

I intyget ska intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheterna som ligger till grund för deras bedömningar och vilka handlingar som varit tillgängliga för dem.

Föreningens styrelse ska enligt 5 § BRFör ansöka hos Bolagsverket om registrering av den ekonomiska planen. Planen ska bifogas ansökningshandlingen.

Mer information om ekonomisk plan återfinns i 3 kap. BRL.

Se även BFS 2017:7 EKKO 1 Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare för mer information (beslutad 2017-08-22).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...