Innehåll

Aktiekapitalet kan enligt 12-15 kap. ABL ökas genom fondemission eller genom tillskott i form av nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler. Bestämmelser om vissa riktade emissioner återfinns i 16 kap. ABL.

Emissionsutgifter minskar erhållen likvid från nyemssion, vanligen används konto 2097 Fri överkursfond eller 2087 Bunden överkursfond som då debiteras.

Såväl ny-/fondemission som emissionsutgifter särredovisas i beskrivningen av förändringar av eget kapital (i förvaltningsberättelsen eller i egen rapport).

Se även olika uppslagsord om emissioner i Rätt Bolagsrätt och uppslagsordet Emission i Rätt Skatt.