Samma eller enhetliga principer ska enligt 2 kap. 4 § ÅRL tillämpas för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. (Benämns också Principen om konsekvens.)