Enligt K2 punkt 10.21 och K ÅB punkt 9.21 ska delar av en anläggningstillgång som tillsammans utgör en anläggningstillgång skrivas av gemensamt. Det innebär att komponentavskrivning aldrig kan tillämpas i K2 eller K ÅB utan en anläggstillgång som innehåller flera komponenter ska skrivas av som en enhet vilket ofta benämns just enhetsavskrivning. Dock gäller detta inte för mark, markinventarier, markanläggningar, byggnad, byggnadsinventarier och tillkommande utgifter avseende dessa, utan dessa utgör separata avskrivningsenheter och ska skrivas av var för sig, se K2 punkt 10.22 och K ÅB punkt 9.22.