Enkla bolag föreligger om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att bilda ett aktiebolag, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag, se 1 kap. 3 § lag om handelsbolag och enkla bolag. Ett exempel kan vara att två personer beslutar sig för att samarbeta genom att köpa en lott tillsammans eller bedriva näringsverksamhet tillsammans. Ett enkelt bolag kan inte förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och inte heller föra talan inför domstolar och andra myndigheter enligt 1 kap. 4 § samma lag. Åtgärder i förvaltning av bolagets angelägenheter kräver normalt samtycke av samtliga bolagsmän.

Ett enkelt bolag är inte detsamma som en enskild näringsverksamhet (enskild firma). Bestämmelser om enkla bolag återfinns i 4 kap. lag om handelsbolag och enkla bolag. Bolagsmännen i enkla bolag kan enligt Bolagsverket registreras hos Bolagsverket om man ska bedriva näringsverksamhet i bolaget. Bolagsmännen registreras under sina namn. Det enkla bolaget registreras inte med företagsnamn och organisationsnummer. Avtal som slutits av det enkla bolaget blir endast tvingande för de bolagsmän som deltagit i avtalet. Alla bolagsmän som har deltagit i avtalet har lika rättigheter och skyldigheter gentemot den utomstående (dvs. tredje man) som de har ingått avtal med. Vem som helst av bolagsmännen som deltagit i avtalet för bolaget kan bli skyldig att betala hela bolagets skuld enligt avtalet. För mer information och blanketter, se Bolagsverkets webbplatswww.bolagsverket.se.

Löpande bokföring

Vanligtvis har delägarna en gemensam bokföring för det enkla bolaget. Alla delägare har lika stort ansvar för den gemensamma bokföringen. Efter räkenskapsårets slut fördelas resultatet från det enkla bolaget på delägarna och redovisas i dessas respektive löpande bokföring.

Bokslut

På Bolagsverkets hemsida skrivs följande: ”Ett enkelt bolag är inte någon juridisk person. Av detta följer att bolaget som sådant inte är bokföringsskyldigt eller skyldigt att upprätta årsredovisning. I stället är det de enskilda bolagsmännen som var för sig är bokföringsskyldiga för sitt deltagande i verksamheten och som därmed även kan vara skyldiga att upprätta årsredovisning.”

Se även uppslagsordet Enkelt bolag i Rätt Bolagsrätt.