En enskild firma drivs av en privatperson, s.k. fysisk person. Den som driver en enskild firma kallas för enskild näringsidkare och verksamheten benämns enskild näringsverksamhet.

Löpande bokföring

Alla som är bokföringsskyldiga bokföringsskyldighet enligt BFL ska avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut, ett årsbokslut eller en årsredovisning. De allra flesta enskilda firmor får avsluta sin löpande bokföring med ett förenklat årsbokslut. Om den enskilda firman upprättar ett årsbokslut ska BFNAR 2017:3 Årsbokslut tillämpas (K-årsbokslut) och om den enskilda firman upprättar en årsredovisning ska BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) tillämpas. BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag får inte tillämpas (K2).

K1-regler

Enskilda näringsidkare som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning får upprätta förenklat årsbokslut om den årliga nettoomsättningen i företaget uppgår till högst 3 miljoner kr. Balans- och resultaträkningen ska ställas upp enligt uppställningsformen i BFN:s vägledning till BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, resultaträkning, K1 enskilda näringsidkare.

Enskilda näringsidkare som har en nettoomsättning överstigande 3 miljoner kr eller som inte vill upprätta ett förenklat årsbokslut ska i stället upprätta årsbokslut enligt 6 kap. 4 § BFL och tillämpa de regler som avser årsbokslut.

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska bokföringen för en enskild firma bara gälla själva näringsverksamheten men ändå omfatta samtliga affärshändelser i den enskilda firman. Inga privata inkomster eller utgifter får tas med i bokföringen för firman. Om firmans bank- eller plusgirokonto använts vid betalningarna av privata inkomster och utgifter ska de bokföras som privata insättningar respektive som privata uttag.

Enskilda näringsidkare kan i princip endast inneha finansiella tillgångar i form av kassa och bankmedel i näringsverksamheten. Om en enskild näringsidkare förvärvar andra finansiella tillgångar, t.ex. aktier, utgör detta privata tillgångar och därmed en del av dennes privata förmögenhet. Om den enskilde näringsidkaren använder näringsverksamhetens medel för att finansiera ett sådant köp utgör detta ett privatuttag, privata uttag.

Enskilda firmor måste ha sin redovisning i svenska kronor, varken euro eller någon annan utländsk valuta är tillåten.

Näringsidkaren ska betala egenavgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet och särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet.