Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Enskild firma

En enskild firma drivs av en privatperson, s.k. fysisk person. Den som driver en enskild firma kallas för enskild näringsidkare och verksamheten benämns enskild näringsverksamhet. Alla som är bokföringsskyldiga bokföringsskyldighet enligt BFL ska avsluta den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut, ett årsbokslut eller en årsredovisning. De allra flesta enskilda firmor får avsluta sin löpande bokföring med ett förenklat årsbokslut. Om den enskilda firman upprättar ett årsbokslut ska BFNAR 2017:3 Årsbokslut tillämpas (K-årsbokslut) men om den enskilda firman upprättar en årsredovisning ska BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) tillämpas. BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag får inte tillämpas (K2).

K1-regler

Enskilda näringsidkare som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning får upprätta förenklat årsbokslut om den årliga nettoomsättningen i företaget uppgår till högst 3 miljoner kr. Balans- och resultaträkningen ska ställas upp enligt uppställningsformen i BFN:s vägledning till BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, resultaträkning, K1 enskilda näringsidkare.

Enskilda näringsidkare som har en nettoomsättning överstigande 3 miljoner kr eller som inte vill upprätta ett förenklat årsbokslut ska i stället upprätta årsbokslut enligt 6 kap. 4 § BFL och tillämpa de regler som avser årsbokslut.

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska bokföringen för en enskild firma bara gälla själva näringsverksamheten men ändå omfatta samtliga affärshändelser i den enskilda firman. Inga privata inkomster eller utgifter får tas med i bokföringen för firman. Om firmans bank- eller plusgirokonto använts vid betalningarna av privata inkomster och utgifter ska de bokföras som privata insättningar respektive som privata uttag.

Enskilda näringsidkare kan i princip endast inneha finansiella tillgångar i form av kassa och bankmedel i näringsverksamheten. Om en enskild näringsidkare förvärvar andra finansiella tillgångar, t.ex. aktier, utgör detta privata tillgångar och därmed en del av dennes privata förmögenhet. Om den enskilde näringsidkaren använder näringsverksamhetens medel för att finansiera ett sådant köp utgör detta ett privatuttag, privata uttag.

Enskilda firmor måste ha sin redovisning i svenska kronor, varken euro eller någon annan utländsk valuta är tillåten.

Näringsidkaren ska betala egenavgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet och särskild löneskatt vid passiv näringsverksamhet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...