Om företaget erhåller försäkringsersättning för egendom som skadats eller förstörts utgör ersättningen en skattepliktig intäkt samma år den erhålls. För att undvika den direkta skatteeffekten kan avsättning motsvarande ersättningen göras till en ersättningsfond.

Löpande bokföring

Avsättning till, ianspråktagande av och återföring från ersättningsfonden bokförs normalt inte löpande under året utan endast i samband med bokslutet. Försäkringsersättningen bokförs däremot normalt när den erhålls, normalt på konto 3994 Försäkringsersättningar.

Bokslut

Konton som debiteras för avsättningar:

8860 Förändring av ersättningsfond

8861 Avsättning till ersättningsfond för maskiner och inventarier

8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar

8863 Avsättning till ersättningsfond för mark

8864 Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel

Samtidigt krediteras något av nedanstående konton för ovanstående avsättningar:

2160 Ersättningsfond

2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier

2162 Ersättningsfond byggnader och markanläggningar

2163 Ersättningsfond mark

2164 Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel

Konton som krediteras när fonden tas i anspråk:

8865 Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar

8866 Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar

Om ersättningsfonden återförs till beskattning krediteras konto 8869 Återföring från ersättningsfond och tidigare använt fondkonto debiteras, t.ex. konto 2161 eller 2162.

K2-regler

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i K2 som innebar att ianspråktagen ersättningsfond i vissa fall får redovisas som ackumulerade överavskrivningar (obeskattad reserv), se punkt 15.3.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska näringsidkaren i blanketten för det förenklade årsbokslutet lämna upplysning om belopp avseende ersättningsfond i ruta U3 om avsättningar till ersättningsfond men den som vill följa kravet på avsättning i bokslutet enligt 31 kap. 3 § IL krediterar konto 2060 Ersättningsfond och debiterar konto 7980 Ersättningsfond med fondavsättningen.

Om det inte finns synnerliga skäl ska ett särskilt tillägg på 30 % av det återförda beloppet tas upp som intäkt i det inkomstslag där återföringen gjorts.

Se uppslagsordet Ersättningsfond i Rätt Skatt.