Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Ersättningsfond

Om företaget erhåller försäkringsersättning för egendom som skadats eller förstörts utgör ersättningen en skattepliktig intäkt samma år den erhålls. För att undvika den direkta skatteeffekten kan avsättning motsvarande ersättningen göras till en ersättningsfond.

Löpande bokföring

Avsättning till, ianspråktagande av och återföring från ersättningsfonden bokförs normalt inte löpande under året utan endast i samband med bokslutet. Försäkringsersättningen bokförs däremot normalt när den erhålls, normalt på konto 3994 Försäkringsersättningar.

Bokslut

Konton som debiteras för avsättningar:

8860 Förändring av ersättningsfond

8861 Avsättning till ersättningsfond för maskiner och inventarier

8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar

8863 Avsättning till ersättningsfond för mark

8864 Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel

Samtidigt krediteras något av nedanstående konton för ovanstående avsättningar:

2160 Ersättningsfond

2161 Ersättningsfond maskiner och inventarier

2162 Ersättningsfond byggnader och markanläggningar

2163 Ersättningsfond mark

2164 Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel

Konton som krediteras när fonden tas i anspråk:

8865 Ianspråktagande av ersättningsfond för avskrivningar

8866 Ianspråktagande av ersättningsfond för annat än avskrivningar

Om ersättningsfonden återförs till beskattning krediteras konto 8869 Återföring från ersättningsfond och tidigare använt fondkonto debiteras, t.ex. konto 2161 eller 2162.

K2-regler

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i K2 som innebar att ianspråktagen ersättningsfond i vissa fall får redovisas som ackumulerade avskrivningar (obeskattad reserv), se punkt 15.3.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska näringsidkaren i blanketten för det förenklade årsbokslutet lämna upplysning om belopp avseende ersättningsfond i ruta U3 om avsättningar till ersättningsfond men den som vill följa kravet på avsättning i bokslutet enligt 31 kap. 3 § IL krediterar konto 2060 Ersättningsfond och debiterar konto 7980 Ersättningsfond med fondavsättningen.

Om det inte finns synnerliga skäl ska ett särskilt tillägg på 30 % av det återförda beloppet tas upp som intäkt i det inkomstslag där återföringen gjorts.

Se sökordet Ersättningsfond i Rätt Skatt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...