En eventualtillgång kan definieras som en möjlig tillgång som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir - t.ex. ett rättsanspråk med oviss utgång.

K3-regler

I punkt 21.15 är en eventualtillgång ”en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir”. En eventualtillgång ska inte redovisas som tillgång i balansräkningen.

Enligt punkt 21.18 ska ett större företag lämna en beskrivning av karaktären på eventualtillgångar om ett inflöde av resurser är sannolikt. Dessutom ska upplysning lämnas om företagets uppskattning av eventualtillgångarnas finansiella effekt, om det inte är praktiskt ogenomförbart och det kan göras utan oskälig kostnad. Är det praktiskt ogenomförbart att lämna en sådan upplysning, ska detta förhållande anges. Enligt punkt 21.19 är ett krav praktiskt ogenomförbart om företaget inte kan uppfylla det trots varje rimlig ansträngning att göra det.

K4-regler

Definitionen av eventualtillgång återfinns i IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar punkt 10 och överensstämmer med den i K3 enligt ovan I IAS 37 punkt 89-91 återfinns de upplysningskrav som ska lämnas avseende eventualtillgångar.