Vid bokföring av fakturor i utländsk valuta sker omräkningen till svensk valuta vanligtvis efter den kurs som gäller då fordringen eller skulden uppstår. Eventuella valutakursförluster/valutakursvinster uppstår vid betalningstillfället. Omräkning kan också göras efter en schablonkurs, vilket är förenligt med BFL så länge som schablonen återspeglar verklig omräkningskurs. Här behandlas inte säkringsredovisning enligt K3 och K2.

Löpande bokföring

Vid export/utförsel:

Konto 1510 Kundfordringar debiteras med fordran omräknad till svenska kronor om fakturan grundnoteras/bokförs i svenska kronor.

Beroende på om varuförsäljningen eller tjänsten räknas som export eller utförsel, och till vilken momsskattesats, krediteras lämpligt konto i kontogrupp 30.

Vid betalning i utländska valuta krediteras konto 1510 med det belopp som kundfordringen initialt var bokförd till och mellanskillnaden bokförs som en valutadifferens på konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär om mellanskillnaden är en vinst och på kontot 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär om mellanskillnaden är en förlust.

Vid import/införsel:

Konto 2440 Leverantörsskulder krediteras med skulden omräknad till svenska kronor om fakturan grundnoteras i svenska kronor. När Tullverket tar ut ingående moms i samband med tullhanteringen vid import debiteras kontot ingående momskontot.

Beroende på om varuinköpet eller den köpta tjänsten räknas som import eller införsel, och med eller utan moms, debiteras lämpligt konto i BAS.

I bokföringen debiteras fakturabeloppet (varuvärdet) avseende varor från exempelvis Frankrike konto 4515 Inköp av varor från annat EU-land, moms 25 %. Samtidigt krediteras samma belopp på konto 2440 Leverantörsskulder. Den beräknade förvärvsskatten krediteras konto 2615 Utgående moms, import varor, 25 % och debiteras konto 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet - om denna är avdragsgill, i annat fall debiteras inköpskontot med beloppet.

Vid köp av tjänster från utlandet, oavsett varifrån, krediteras motsvarande konto som vid varuinköp. Konto 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet debiteras enligt samma regler som vid varuförvärv. Momskontona avslutas precis som övrig ingående respektive utgående moms normalt mot konto 2650 Redovisningskonto för moms.

Vid betalning i utländska valuta debiteras konto 2440 med det belopp som leverantörsfakturan initialt var bokförd till och mellanskillnaden bokförs som en valutadifferens på konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär om mellanskillnaden är en vinst och på kontot 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär om mellanskillnaden är en förlust.

Bokslut

Vid export/utförsel:

Kundfordringar i utländsk valuta får enligt 4 kap. 13 § ÅRL värderas till balansdagens köpkurs. Enligt såväl K3 som K2 och K Årsbokslut ska dock omvärdering till balansdagens kurs ske. Har företaget säkrat fordran med valutatermin ska redovisning ske till den säkrade kursen om företaget tillämpar säkringsredovisning enligt K2 eller K3 kapitel 11.

Om den på balansdagen omräknade kundfordran blir högre än den tidigare bokförda, debiteras kursvinsten använt konto, t.ex. konto 1510 Kundfordringar, och krediteras konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Blir det tvärtom krediteras konto 1510 och debiteras konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Vid import/införsel:

Leverantörsskulder i utländsk valuta får enligt 4 kap. 13 § ÅRL värderas till balansdagens säljkurs. Enligt såväl K3, K2 som K ÅB ska dock omvärdering till balansdagens kurs ske. Har företaget säkrat skulden med valutatermin ska redovisning ske till den säkrade kursen om företaget tillämpar säkringsredovisning enligt K2 eller K3 kapitel 11.

Om den på balansdagen omräknade leverantörsskulden blir högre än den bokförda, krediteras använt konto, t.ex. konto 2440 Leverantörsskulder och debiteras konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär med kursförlusten. Blir det tvärtom, debiteras konto 2440 och krediteras konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Bokslut

Oavsett om företaget redovisar enligt K3 eller K2 bör saldot på konto 3960 redovisas i resultaträkningen i posten Övriga rörelseintäkter samt saldo på konto 7960 redovisas i posten Övriga rörelsekostnader, enligt FAR:s RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag punkterna 4.7 och 4.9.

Se uppslagsordet Faktura i Rätt Moms.