Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Faktura i utländsk valuta

Vid bokföring av fakturor i utländsk valuta sker omräkningen till svensk valuta vanligtvis efter den kurs som gäller då fordringen eller skulden uppstår. Eventuella valutakursförluster/valutakursvinster uppstår vid betalningstillfället. Omräkning kan också göras efter en schablonkurs, vilket är förenligt med BFL så länge som schablonen återspeglar verklig omräkningskurs. Här behandlas inte säkringsredovisning enligt K3 och K2.

Löpande bokföring

Vid export/utförsel:

Konto 1510 Kundfordringar debiteras med fordran omräknad till svenska kronor om fakturan grundnoteras/bokförs i svenska kronor.

Beroende på om varuförsäljningen eller tjänsten räknas som export eller utförsel, och till vilken momsskattesats, krediteras lämpligt konto i kontogrupp 30.

Vid betalning i utländska valuta krediteras konto 1510 med det belopp som kundfordringen initialt var bokförd till och mellanskillnaden bokförs som en valutadifferens på konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär om mellanskillnaden är en vinst och på kontot 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär om mellanskillnaden är en förlust.

Vid import/införsel:

Konto 2440 Leverantörsskulder krediteras med skulden omräknad till svenska kronor om fakturan grundnoteras i svenska kronor. När Tullverket tar ut ingående moms i samband med tullhanteringen vid import debiteras kontot ingående momskontot.

Beroende på om varuinköpet eller den köpta tjänsten räknas som import eller införsel, och med eller utan moms, debiteras lämpligt konto i BAS.

I bokföringen debiteras fakturabeloppet (varuvärdet) avseende varor från exempelvis Frankrike konto 4515 Inköp av varor från annat EU-land, moms 25 %. Samtidigt krediteras samma belopp på konto 2440 Leverantörsskulder. Den beräknade förvärvsskatten krediteras konto 2615 Utgående moms, import varor, 25 % och debiteras konto 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet - om denna är avdragsgill, i annat fall debiteras inköpskontot med beloppet.

Vid köp av tjänster från utlandet, oavsett varifrån, krediteras motsvarande konto som vid varuinköp. Konto 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet debiteras enligt samma regler som vid varuförvärv. Momskontona avslutas precis som övrig ingående respektive utgående moms normalt mot konto 2650 Redovisningskonto för moms.

Vid betalning i utländska valuta debiteras konto 2440 med det belopp som leverantörsfakturan initialt var bokförd till och mellanskillnaden bokförs som en valutadifferens på konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär om mellanskillnaden är en vinst och på kontot 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär om mellanskillnaden är en förlust.

Bokslut

Vid export/utförsel:

Kundfordringar i utländsk valuta får enligt 4 kap. 13 § ÅRL värderas till balansdagens köpkurs. Enligt såväl K3 som K2 och K Årsbokslut ska dock omvärdering till balansdagens kurs ske. Har företaget säkrat fordran med valutatermin ska redovisning ske till den säkrade kursen om företaget tillämpar säkringsredovisning enligt K2 eller K3 kapitel 11.

Om den på balansdagen omräknade kundfordran blir högre än den tidigare bokförda, debiteras kursvinsten använt konto, t.ex. konto 1510 Kundfordringar, och krediteras konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär. Blir det tvärtom krediteras konto 1510 och debiteras konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Vid import/införsel:

Leverantörsskulder i utländsk valuta får enligt 4 kap. 13 § ÅRL värderas till balansdagens säljkurs. Enligt såväl K3, K2 som K ÅB ska dock omvärdering till balansdagens kurs ske. Har företaget säkrat skulden med valutatermin ska redovisning ske till den säkrade kursen om företaget tillämpar säkringsredovisning enligt K2 eller K3 kapitel 11.

Om den på balansdagen omräknade leverantörsskulden blir högre än den bokförda, krediteras använt konto, t.ex. konto 2440 Leverantörsskulder och debiteras konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär med kursförlusten. Blir det tvärtom, debiteras konto 2440 och krediteras konto 3960 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.

Bokslut

Oavsett om företaget redovisar enligt K3 eller K2 bör saldot på konto 3960 redovisas i resultaträkningen i posten Övriga rörelseintäkter samt saldo på konto 7960 redovisas i posten Övriga rörelsekostnader, enligt FAR:s RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag punkterna 4.7 och 4.9.

Se uppslagsordet Faktura i Rätt Moms.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...