En faktureringsavgift är leverantörens avgift för att ställa ut en faktura och då för att ställa ut fakturan på papper.

Löpande bokföring

Hos säljaren:

Den faktureringsavgift som påförs fakturan till köparen avseende försålda varor/tjänster krediteras vanligen samma inkomstkonto som den sålda varan eller tjänsten avser i kontoklass 3. Vid behov av särredovisning kan konto 3540 Faktureringsavgifter krediteras.

Om köparen vid betalningen dragit av faktureringsavgiften plus moms, krediteras ändå hela kundfordran konto 1510 Kundfordringar. Det inkomstkonto som tidigare krediterats med faktureringsavgiften debiteras nu med samma belopp och ett konto för utgående moms debiteras med den moms som avser faktureringsavgiften.

Om köparen vid betalningen endast dragit av själva faktureringsavgiften, måste säljaren vid korrigeringen först själv räkna ut momsens andel och debitera ett konto för utgående moms med detta belopp och därefter debitera det inkomstkonto som tidigare krediterats med återstående belopp.

Hos köparen:

Den faktureringsavgift som påförts fakturan vid inköp av t.ex. varor och inventarier eller köpt tjänst, debiteras normalt samma konto som den inköpta varan eller tjänsten avser.

Om köparen vid betalningen till säljaren vill dra av den icke avtalade faktureringsavgiften debiteras ändå hela leverantörsskulden konto 2440 Leverantörsskulder. Det kostnadskonto som tidigare debiterats med faktureringsavgiften, krediteras nu med samma belopp. Det konto för ingående moms, som tidigare debiterats med hela den moms som påförts fakturan, krediteras med den moms som avser faktureringsavgiften.

Bokslut

Oftast föranleder inte själva faktureringsavgiften några speciella bokslutsåtgärder, eftersom den vanligen ingår i den bokförda försäljnings-/arvodesinkomsten respektive i det bokförda anskaffningsvärdet, varför det normalt inte behövs någon särredovisning eller periodisering av avgiften.