Vid tillämpning av principen om successiv vinstavräkning på uppdrag till fastpris, det vill säga enligt huvudregeln, ska en intäkt redovisas baserad på uppdragets färdigställandegrad, dvs. hur långt uppdraget har fortskridit.

K3-regler

Enligt punkt 23.22 ska ett företag fastställa färdigställandegraden för ett uppdrag genom att tillämpa den metod som mest tillförlitligt mäter det utförda arbetet.

K2-regler

Enligt punkt 6.17 beräknas färdigställandegraden normalt som nedlagda utgifter på balansdagen i förhållande till totalt beräknade utgifter för att fullgöra uppdraget. Den metod som används för att beräkna färdigställandegraden ska enligt K2 punkt 6.18 tillämpas konsekvent.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 5.17 beräknas färdigställandegraden normalt som nedlagda utgifter på balansdagen i förhållande till totalt beräknade utgifter för att fullgöra uppdraget. Den metod som används för att beräkna färdigställandegraden ska enligt K ÅB punkt 5.18 tillämpas konsekvent.