Fasta tillverkningskostnader ingår normalt i produktkalkylering för att fastställa ett anskaffningsvärde för varor som ett företag tillverkar. Det kan också vara fasta kostnader som ingår i att bestämma värdet av en tjänst, ex vis vid prissättning. Vi utgår här från en lagervärdering.

Fasta tillverklingskostnader är tämligen konstanta (fasta), dvs. de ligger på samma nivå om tillverkningen ökar eller minskar. Det innebär att de fasta kostnaderna per enhet minskar med ökande produktion och ökar med minskade produktion (om det är normal kapacitet, se nedan).

Tillverkningskostnader kan fördelas till de tillverkade produkterna på basis av exempelvis direkt material, direkt lön, maskintimmar, mantimmar, produktion per maskin eller en kombination av dessa. Denna fördelning ska alltid baseras på normal kapacitet utom i de fall företaget producerat mer än normal kapacitet. Med normal kapacitet menas ofta en genomsnittlig sysselsättning under en längre period. I praktiken kan ett företag med normal kapacitet ofta räkna på budgeterad volym för det kommande året om volymerna inte varierar så mycket mellan åren.

Fasta tillverkningskostnader kan inkludera följande kostnader:

 • Linjär avskrivning på anläggningstillgångar som används i tillverkningen eller på hjälpavdelningar till tillverkningen.

 • Kostnad för modifiering av produkter som företaget redan tillverkar och säljer.

 • Personalkostnader för anställda som arbetar indirekt i tillverkningen, exempelvis med produktionsplanering, inköp av annat än råmaterial och vissa underhållsarbeten.

 • Administration som tillhör tillverkningen, exempelvis hantering av inköpsfakturor avseende produktionen (här kan hanteringen av råvaruinköp etc. särskiljas och inkluderas i direkt material) och löneadministration för personal i tillverkningen.

 • Hyra av/kostnad för produktionslokaler.

 • Leasing av produktionsutrustning, ex vis robotar, truckar och maskiner.

 • El, gas, fjärrvärme, ventilation, renhållning, vatten och avlopp för tillverkningen om dessa inte klassificerats som en rörlig tillverkningskostnad.

 • IT-kostnader för produktionsrelaterade system.

 • Försäkringspremier avseende tillverkningsanläggning och produktionsprocess (exempelvis ersättning vid stillestånd efter en brand).

 • Transporter i tillverkningsprocessen inklusive försäkring.

 • Frakt av varor under tillverkning till mellanlager/centrallager eller till lager där färdiga varor lagerhålls.

 • Lagerhållning av varor under tillverkning i väntan på att tillverkningsprocessen ska återupptas och sedan slutföras.

 • Konsulter inom produktioner, exempelvis vad gäller logistik.