Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Fasta tillverkningskostnader

Fasta tillverkningskostnader ingår normalt i produktkalkylering för att fastställa ett anskaffningsvärde för varor som ett företag tillverkar. Det kan också vara fasta kostnader som ingår i att bestämma värdet av en tjänst, ex vis vid prissättning. Vi utgår här från en lagervärdering.

Fasta tillverklingskostnader är tämligen konstanta (fasta), dvs. de ligger på samma nivå om tillverkningen ökar eller minskar. Det innebär att de fasta kostnaderna per enhet minskar med ökande produktion och ökar med minskade produktion (om det är normal kapacitet, se nedan).

Tillverkningskostnader kan fördelas till de tillverkade produkterna på basis av exempelvis direkt material, direkt lön, maskintimmar, mantimmar, produktion per maskin eller en kombination av dessa. Denna fördelning ska alltid baseras på normal kapacitet utom i de fall företaget producerat mer än normal kapacitet. Med normal kapacitet menas ofta en genomsnittlig sysselsättning under en längre period. I praktiken kan ett företag med normal kapacitet ofta räkna på budgeterad volym för det kommande året om volymerna inte varierar så mycket mellan åren.

Fasta tillverkningskostnader kan inkludera följande kostnader:

 • Linjär avskrivning på anläggningstillgångar som används i tillverkningen eller på hjälpavdelningar till tillverkningen.

 • Kostnad för modifiering av produkter som företaget redan tillverkar och säljer.

 • Personalkostnader för anställda som arbetar indirekt i tillverkningen, exempelvis med produktionsplanering, inköp av annat än råmaterial och vissa underhållsarbeten.

 • Administration som tillhör tillverkningen, exempelvis hantering av inköpsfakturor avseende produktionen (här kan hanteringen av råvaruinköp etc. särskiljas och inkluderas i direkt material) och löneadministration för personal i tillverkningen.

 • Hyra av/kostnad för produktionslokaler.

 • Leasing av produktionsutrustning, ex vis robotar, truckar och maskiner.

 • El, gas, fjärrvärme, ventilation, renhållning, vatten och avlopp för tillverkningen om dessa inte klassificerats som en rörlig tillverkningskostnad.

 • IT-kostnader för produktionsrelaterade system.

 • Försäkringspremier avseende tillverkningsanläggning och produktionsprocess (exempelvis ersättning vid stillestånd efter en brand).

 • Transporter i tillverkningsprocessen inklusive försäkring.

 • Frakt av varor under tillverkning till mellanlager/centrallager eller till lager där färdiga varor lagerhålls.

 • Lagerhållning av varor under tillverkning i väntan på att tillverkningsprocessen ska återupptas och sedan slutföras.

 • Konsulter inom produktioner, exempelvis vad gäller logistik.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...