Löpande bokföring

Erhållet belopp debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Det redovisade anskaffningsvärdet på fastigheten (byggnader, mark, markanläggning, markinventarier och byggnadsinventarier) krediteras respektive konto i kontogrupp 11 och eventuellt konto 1222 Byggnadsinventarier och 1225 Markinventarier

Respektive konto för ackumulerade avskrivningar, och i förekommande fall nedskrivningar, i kontogrupp 11 debiteras vilket också gäller konto 1228, och eventuellt konto 1229 avseende byggnads- och markinventarier. Överstiger försäljningsintäkten nettot av anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar, och i förekommande fall nedskrivningar, uppstår en realisationsvinst. Är förhållandet det motsatta uppkommer en realisationsförlust.

En realisationsvinst krediteras vanligtvis konto 3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark, alternativt kan konto 3970 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar användas.

En realisationsförlust debiteras vanligtvis konto 7972 Förlust vid avyttring av byggnader och mark, alternativt konto 7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Bokslut

Huvudregeln för alla företag är att en materiell anläggningstillgång ska skrivas av fram till den dagen avyttringen sker. Redovisning av försäljningen sker normalt när väsentliga risker och förmåner har övergått till köparen. En bedömning av när risker och förmåner övergår måste göras utifrån de avtal som upprättats. Se materiell anläggningstillgång, avyttring.

K3-regler

En försäljning av en fastighet ska redovisas när väsentliga förmåner och risker har övergått till köparen. I årsredovisningen ska en realisationsvinst redovisas som en Övrig rörelseintäkt och en realisationsförlust redovisas som en Övrig rörelsekostnad om det inte särredovisas som en egen post. Se materiell anläggningstillgång, avyttring.

K2-regler

Företag som tillämpar K2 behöver inte skriva av på en tillgång det året som avyttring sker (punkt 10.23). Risker och förmåner vid försäljning av fastigheter övergår enligt K2 normalt vid tillträdet, men får redovisas på kontraktsdagen på grund av IL. Se punkterna 6.7, 6.31 och 7.12.

I årsredovisningen ska en realisationsvinst redovisas som i posten Övriga rörelseintäkter och en realisationsförlust i posten Övriga rörelsekostnader. Se materiell anläggningstillgång, avyttring.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller, om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Företag som tillämpar K ÅB behöver inte skriva av på en tillgång det året som avyttring sker (punkt 9.23). Risker och förmåner vid försäljning av fastigheter övergår enligt K ÅB normalt vid tillträdet, men får redovisas på kontraktsdagen på grund av IL. Se punkterna 5.7, 5.31 och 6.12.

K1-regler

Se uppslagsordet Fastighet i Rätt Moms och Fastigheter i Rätt Skatt.