Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Fastighetsförsäkringar

Genom försäkringar kan företaget skydda sig ekonomiskt mot t.ex. brand och andra skador som kan drabba företagets fastighet. En förutsättning för att försäkringspremien ska vara skattemässigt avdragsgill är att fastigheten ägs av företaget, t.ex. ett aktiebolag, ekonomisk förening eller ett handelsbolag. I en enskild näringsverksamhet krävs att ägarens fastighet helt eller till övervägande del används i rörelsen.

Fastighetsförsäkringar är inte momsbelagda, försäkringar.

Löpande bokföring

Erlagda försäkringspremier avseende fastigheten debiteras konto 5192 Fastighetsförsäkringspremier.

Om företaget har en kombinerad försäkring som både omfattar fastigheten och rörelsen ska kostnaderna fördelas. Den del av försäkringspremien som avser rörelsen debiteras konto 6310 Företagsförsäkringar.

Om näringsverksamheten bedrivs i ägarens egen bostadsfastighet, vilken endast delvis används i rörelsen, utgör försäkringspremien en rent privat kostnad, privata bostadsutgifter.

Bokslut

Eftersom försäkringspremierna betalas i förskott kan i bokslutet den del av premien som avser perioden efter balansdagen behöva redovisas som en interimsfordran. Den del av försäkringspremien som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras konto 5192 Fastighetsförsäkringspremier och debiteras konto 1730 Förutbetalda försäkringspremier, alternativt konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

K2-regler

Enligt punkt 2.4 behöver inte utgifter som understiger 5 000 kronor periodiseras. Företag behöver inte enligt punkt 7.9 periodisera återkommande utgifter. Huvudregeln är dock att utgifter periodiseras.

K-årsboklsut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Enligt punkt 2.4 behöver inte utgifter som understiger 5 000 kronor periodiseras. Företag behöver inte enligt punkt 6.9 periodisera återkommande utgifter. Huvudregeln är dock att utgifter periodiseras.

K1-regler

I det förenklade årsbokslutet behöver inte förskott periodiseras om de uppgår till maximalt 5 000 kr.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...