Företagets utgifter avseende fastighetskostnader redovisas på samma sätt som om utgifterna gäller företagets egen fastighet (fastighetskostnader - egen fastighet) eller hyrd fastighet.

Löpande bokföring

De löpande utgifterna avseende hyrd fastighet debiteras lämpligt konto i kontogrupp 50 Lokalkostnader.

Bokslut

För fastighetskostnader som betalas i förskott redovisas normalt den del som avser perioden efter balansdagen som en interimsfordran. Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras tidigare använt konto och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.