K2-regler

En vanlig benämning på den lättnadsregel i punkt 2.4 som innebär en lättnad från periodiseringsprincipen är femtusenkronorsregeln. Lättnaden innebär att ett företag inte behöver periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kronor, trots att ÅRL har periodisering som en grundläggande redovisningsprincip.

SRF skriver i SRFU 1 bland annat följande:

”Utgångspunkten är att företaget tittar på varje faktura för sig. En faktura kan däremot innehålla flera utgifter (eller inkomster). Får företaget t.ex. en kortfaktura kan den totalt sett överstiga 5 000 kronor men varje enskild utgift understiger 5 000 kronor. Eftersom regeln anger ”utgifter och inkomster var för sig” behöver inte varje enskild utgift understigande 5 000 kronor periodiseras trots att fakturan som helhet överstiger 5 000 kronor.”

Dock måste alltid väsentlighetsprincipen i 2 kap. 3a § ÅRL beaktas. Den innebär lite förenklat i det här fallet att oväsentliga belopp inte behöver periodiseras men det totala beloppet som inte periodiseras får inte bli väsentligt. I sådana fall måste periodisering ske.