Filial definieras i 1 kap. 2 § BFL som ”ett sådant avdelningskontor med självständig förvaltning som omfattas av lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. eller ett kontor som tillhör en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte utomlands”. Enligt kommentaren till bestämmelsen i BFNAR 2013:2 motsvarar denna definition definitionen av filial i lagen om utländska filialer m.m. men omfattar även kontor som tillhör en europeisk ekonomisk intressegruppering.

Löpande bokföring

En utländsk juridisk person som ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom en filial är enligt 2 kap. 7 § BFL bokföringsskyldig för verksamheten. En utomlands bosatt fysisk person som bedriver näringsverksamhet i Sverige är bokföringsskyldig för verksamheten.

Utländska försäkringsgivare och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver verksamhet som avser skadeförsäkring eller återförsäkring av skadeförsäkring genom en sådan generalagent eller generalrepresentation som avses i 1 kap. 9 eller 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, är enligt 2 kap. 8 § BFL bokföringsskyldiga för verksamheten under förutsättning att verksamheten bedrivs från ett sådant fast driftställe som avses i 2 kap. 29 § IL.

Bokföringsskyldighetens innebörd är enligt 4 kap. 7 § BFL densamma för en filial som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring i övrigt. Detta gäller enligt 4 kap. 8 § BFL även på försäkringsverksamhet som omfattas av 2 kap. 8 § BFL.

Ett skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom generalrepresentation ska enligt 4 kap. 7 § BFL anses utgöra en självständig filial i förhållande till ett annat skadeförsäkringsföretag som bedriver verksamhet genom samma generalrepresentation.

Näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av en utomlands bosatt fysisk person ska enligt 4 kap. 7 § BFL ha en egen bokföring som är skild från den fysiska personens bokföring i övrigt.

Vad gäller redovisningsvaluta så får ett avdelningskontor som är beläget utomlands och som har självständig förvaltning ha sin redovisning i en valuta som i det andra landet godtas som redovisningsvaluta. Detta framgår av 4 kap. 6 § BFL.

Bestämmelserna i 7 kap. 2 § BFL om förvaring i Sverige gäller inte dokument, mikroskrift, maskinläsbara medier, utrustning och system som avser verksamhet som företaget bedriver genom ett avdelningskontor som är beläget utomlands och som har självständig förvaltning, om företaget är bokföringsskyldigt i det andra landet, se 7 kap. 5 § BFL.

K2-regler

BFN anger i kommentaren till punkt 1.1 att bokföringsskyldighetens innebörd är densamma för ett utländskt företags filial i Sverige som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Det innebär bl.a. att bestämmelserna i det allmänna rådet kan bli tillämpliga för en filial i Sverige som avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning.

Ett utländskt företag som upprättar en årsredovisning för en filial i Sverige med tillämpning av K2 ska enligt kommentaren till punkt 1.2, förutom de regler som gäller för alla företagsformer, tillämpa de särskilda regler för filialer som finns i kapitel 4 [uppställningsformer] och 20 [första gången K2 tillämpas]. För redovisningen i ett utländskt företags filial i Sverige gäller dessutom i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag. Detta innebär t.ex. att ett utländskt företag som har en rättslig form som är jämförbar med ett svenskt aktiebolag ska tillämpa de särskilda reglerna i K2 som gäller för aktiebolag om det inte finns en särskild regel för filialer som tar över.

Verksamhet genom filial innebär enligt en kommentar i K2 att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. Filialen är en del av det utländska företaget. Filialen saknar eget kapital och dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets förmögenhetsmassa. Skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver benämns i K2 filialens kapital. Filialens kapital redovisas i egna poster under rubriken Eget kapital.

En filial ska enligt punkt 4.37 upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

Post/summeringsrad

Här redovisas

Filialens kapital vid räkenskapsårets början

filialens nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets början

Insättningar eller uttag under året

summan av årets överföringar mellan filialen och det utländska företaget

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Filialens kapital vid räkenskapsårets slut

filialens nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets slut

I posten Filialens kapital vid räkenskapsårets början redovisas enligt BFNs kommentar till bestämmelsen samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Filialens kapital vid räkenskapsårets slut.

K-årsbokslut

Enligt punkt 1.1 ska K-Årsbokslut även tillämpas av en filial till ett sådant företag som avses i 6 kap. 3 a § första stycket 1 och 4 BFL om filialen avslutar den löpande bokföringen med ett årsbokslut enligt 6 kap. 3 a § andra stycket 1 BFL. Detta förtydligas i kommentaren till punkten enligt följande: ”De filialer som avses i punktens andra stycke är filialer till utländska företag som lyder under en lagstiftning i en stat inom EES och som har en rättslig form som är jämförbar med ett aktiebolag eller är ett europakooperativ.”

I en kommentar efter punkt 1.3 skriver BFN följande: ”Ett utländskt företag som upprättar ett årsbokslut för en filial i Sverige med tillämpning av det allmänna rådet ska, förutom de regler som gäller för alla företagsformer, tillämpa de särskilda regler för filialer som finns i kapitel 4 och 17. För redovisningen i ett utländskt företags filial i Sverige gäller dessutom i tillämpliga delar detsamma som gäller för ett svenskt företag av motsvarande slag. Detta innebär t.ex. att ett utländskt företag som har en rättslig form som är jämförbar med ett handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare ska tillämpa de särskilda regler som gäller för handelsbolag, om det inte finns en särskild regel för filialer som tar över.”

I en kommentar i avsnitt 3 om årsbokslutets utformning förtydligar BFN att i vissa filialer får redovisningsvalutan vara euro i stället för svenska kronor enligt 4 kap. 6 § första stycket BFL. Beloppen i årsbokslutet ska dock anges i svenska kronor enligt 6 kap. 4 § första stycket BFL. Det innebär att beloppen måste räknas om till svenska kronor. En filial som har euro som redovisningsvaluta kan t.ex. tillämpa lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m. vid omräkningen till svenska kronor. Den metod filialen använder för omräkning till svenska kronor ska konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 ÅRL.

I en kommentar till uppställningsformen för balansräkning i 4 kap. kommenterar BFN att verksamhet genom filial innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. Filialen är en del av det utländska företaget. Filialen saknar eget kapital och dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets förmögenhetsmassa. Skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver benämns i K Årsbokslut filialens kapital. Filialens kapital redovisas i egna poster under rubriken Eget kapital.

En filial ska enligt punkt 4.23 upprätta balansräkningen med nedanstående poster och summeringsrad under rubriken Eget kapital:

Post/summeringsrad

Här redovisas

Filialens kapital vid räkenskapsårets början

filialens nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets början

Insättningar eller uttag under året

summan av årets överföringar mellan filialen och det utländska företaget

Årets resultat

årets resultat enligt resultaträkningen

Filialens kapital vid räkenskapsårets slut

filialens nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan filialens redovisade tillgångar och summan av redovisade skulder, avsättningar och obeskattade reserver, vid räkenskapsårets slut

I posten Filialens kapital vid räkenskapsårets början redovisas enligt BFNs kommentar till bestämmelsen samma belopp som redovisades i balansräkningen vid föregående räkenskapsårs utgång i summeringsraden Filialens kapital vid räkenskapsårets slut.