Innehåll

K3-regler

En finansiell skuld är enligt punkt 11.6 en skuld som innebär en avtalsenlig skyldighet att erlägga kontanter eller en annan finansiell tillgång till en annan part att byta finansiellt instrument med en annan part enligt villkor som kan komma att visa sig oförmånliga.

De mest förekommande finansiella skulderna i ett företag är leverantörsskulder och skulder till kreditinstitut (lån och leasingskulder).

Löpande bokföring

Finansiella skulder bokförs normalt i kontogrupperna 23 Långfristiga skulder, 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer, 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag samt 28 Övriga kortfristiga skulder.