K3-regler

Ett finansiellt leasingavtal är enligt punkt 20.3 ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivare till leasetagare.

 

Investeringen i ett finansiellt leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i koncernredovisningen hos leasetagaren, se punkt 20.5. I juridisk person får enligt punkt 20.29 samtliga leasingavgifter kostnadsföras linjärt över leasingtiden.

K2-regler

Enligt punkt 7.10 kostnadsförs samtliga leasingavgifter linjärt över leasingtiden. Leasingavgifter benämns här hyra av tillgång eller tjänst.

K4-regler

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en underliggande tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren, se IFRS 16 Bilaga A.

Se även uppslagsordet Finansiell leasing i Rätt Skatt.