Enligt ABL kan aktiekapitalet ökas på fyra olika sätt - genom fondemission eller genom s.k. tillskottsemission i form av nyemission, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Vid nyemission tillförs aktiebolaget nytt kapital genom att nya aktier tecknas. Vid fondemission ökas aktiekapitalet via en intern bokföringsåtgärd utan att något nytt kapital tillförs bolaget. De tidigare aktieägarna får t.ex. vid emissionsvillkoret 1:2 en ny aktie för två gamla aktier utan att betala något.

Varje akties andel vid en fondemission utgör en delrätt. Vid en fondemission till emissionskursen 1:2 ger två delrätter en ny aktie gratis. Ett delbevis är ett bevis på rätten att erhålla aktier i en fondemission, dvs. ett bevis på innehavarens delrätt. Man kan både köpa och sälja delbevis.

Vanligen sker fondemission genom att balanserade vinstmedel överförs till aktiekapitalkontot, balanserad vinst eller förlust. Även frivilliga fonder som bolaget gjort avsättning till räknas till det fria disponibla kapital som kan användas för fondemission.

Vid uppskrivning av anläggningstillgångar måste motsvarande uppskrivningsbelopp enligt 4 kap. 6 § ÅRL användas för avsättning till uppskrivningsfond, uppskrivning/uppskrivningsfond. Denna fond får enligt 4 kap. 7 § ÅRL bland annat användas för fondemission.

För aktieägarna innebär fondemissionen ingen förändring av värdet på totalt eget kapital, utan endast en ökning av antalet aktier. och därmed också ökning av aktiekapitalet.

Löpande bokföring

När fondemissionen sker genom omföring av balanserade vinstmedel krediteras konto 2081 Aktiekapital och konto 2091 Balanserad vinst eller förlust debiteras.

När fondemissionen sker genom att uppskrivningsfonden tas i anspråk krediteras konto 2081 Aktiekapital och konto 2085 Uppskrivningsfond debiteras.

Om företaget vill bokföra fondemissionen redan i samband med bolagsstämmans beslut krediteras konto 2082 Ej registrerat aktiekapital och debiteras det konto som överföringen görs från, t.ex. konto 2091 Balanserad vinst eller förlust. När Bolagsverket registrerat fondemissionen debiteras konto 2082 och krediteras konto 2081 Aktiekapital.

Bokslut

I balansräkningen redovisas aktiekapitalet under Eget kapital/Aktiekapital. Om fondemissionen per balansdagen ännu inte registrerats av Bolagsverket redovisas aktiekapitalet under Bundet eget kapital som Pågående fondemission. Detta gäller även svenska juridiska personer som tillämpar RFR 2.

Se uppslagsordet Fondemission Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.