Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Fond för utvecklingsutgifter

Bokslut

Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får aktiebolag och ekonomiska föreningar aktivera utgifter för eget utvecklingsarbete endast under förutsättning att motsvarande belopp överförs från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsavgifter som utgör bundet eget kapital.

Fond för utvecklingsutgifter får enligt 4 kap. 7 § ÅRL användas för ökning av aktiekapitalet och förlusttäckning. Fond för utvecklingsutgifter ska enligt 4 kap. 8 § ÅRL minskas när tillgången skrivs av eller ned eller när den avyttras.

Kravet att överföra medel till fond för utvecklingsutgifter gäller fr.o.m räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2015. Utvecklingsutgifter som aktiverats dessförinnan krävde inte någon omföring till fond för utvecklingstutgifter.

Löpande bokföring

Bokföring görs på konto 2089 Fond för utvecklingsutgifter.

K3-regler

I kommentaren till punkt 18.4 under rubriken Anskaffning genom separata förvärv skriver BFN följande: ”Är syftet med förvärvet att tillgången ska ingå som en del, i en genom eget utvecklingsarbete ny unik tillgång, ska den förvärvade tillgången redovisas i enlighet med bestämmelserna om anskaffning genom intern upparbetning i detta kapitel. Ett förvärvat affärssystem som genom eget arbete anpassas till företagets verksamhet innebär inte att en ny unik tillgång uppstår.”

Överföring till fond för utvecklingsutgifter ska således göras när företaget bedriver ett utvecklingsarbete som ska resultera/resulterar i en ny unik tillgång.

Enligt punkt 18.3A ska överföring till en fond för utvecklingsutgifter enligt 4 kap. 2 § ÅRL göras även om aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen har en ansamlad förlust.

K2-regler

En fond för utvecklingsutgifter kan inte förekomma enligt K2. BFN skriver i kommentaren till punkt 10.4, som beskriver att företag som tillämpar K2 inte får aktivera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, att förvärvade immateriella anläggningstillgångar är balansgilla. Om företaget har förvärvat en immateriell tillgång med syfte att den ska ingå i en ny unik immateriell anläggningstillgång som företaget ska eller håller på att utveckla, behandlas utgiften enligt BFN:s kommentar för den förvärvade tillgången som en del av utgifterna för den egenupparbetade tillgången. Det innebär att inte heller den förvärvade delen får tas upp som tillgång. Den förvärvade delen bli inte en egen, självständig tillgång som kan användas eller säljas, utan en oskiljaktig del av den nya tillgången.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...