Bokslut

Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får aktiebolag och ekonomiska föreningar aktivera utgifter för eget utvecklingsarbete endast under förutsättning att motsvarande belopp överförs från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsavgifter som utgör bundet eget kapital.

Fond för utvecklingsutgifter får enligt 4 kap. 7 § ÅRL användas av aktiebolag för ökning av aktiekapitalet och förlusttäckning. Fond för utvecklingsutgifter ska enligt 4 kap. 8 § ÅRL minskas när tillgången skrivs av eller ned eller när den avyttras.

Löpande bokföring

Bokföring görs normalt på konto 2089 Fond för utvecklingsutgifter.

K3-regler

I kommentaren till punkt 18.4 under rubriken Anskaffning genom separata förvärv skriver BFN följande: ”Är syftet med förvärvet att tillgången ska ingå som en del, i en genom eget utvecklingsarbete ny unik tillgång, ska den förvärvade tillgången redovisas i enlighet med bestämmelserna om anskaffning genom intern upparbetning i detta kapitel. Ett förvärvat affärssystem som genom eget arbete anpassas till företagets verksamhet innebär inte att en ny unik tillgång uppstår.”

Överföring till fond för utvecklingsutgifter ska således göras när företaget bedriver ett utvecklingsarbete som ska resultera/resulterar i en ny unik tillgång.

Enligt punkt 18.3A ska överföring till en fond för utvecklingsutgifter enligt 4 kap. 2 § ÅRL göras även om aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen har en ansamlad förlust.

K2-regler

En fond för utvecklingsutgifter kan inte förekomma enligt K2. BFN skriver i kommentaren till punkt 10.4, som beskriver att företag som tillämpar K2 inte får aktivera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, att förvärvade immateriella anläggningstillgångar är balansgilla. Om företaget har förvärvat en immateriell tillgång med syfte att den ska ingå i en ny unik immateriell anläggningstillgång som företaget ska eller håller på att utveckla, behandlas utgiften enligt BFN:s kommentar för den förvärvade tillgången som en del av utgifterna för den egenupparbetade tillgången. Det innebär att inte heller den förvärvade delen får tas upp som tillgång. Den förvärvade delen bli inte en egen, självständig tillgång som kan användas eller säljas, utan en oskiljaktig del av den nya tillgången.