Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Förbättringsutgifter på annans fastighet

När ett företag investerar i hyrda lokaler är detta ofta en förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet i lokalerna. Ett vanligt exempel är inredningen i en tandläkarpraktik eller extra ventilation i ett restaurangkök som betalas av hyresgästen.

Löpande bokföring

Konto 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet, alternativt konto 1230 Installationer, debiteras med utgifterna som ska tillgångsföras.

K3-regler

I K3 finns inga särregler om förbättringsutgifter på annans fastighet. De allmänna reglerna i kapitel 2 avseende tillgångsdefinitionen i punkterna 2.12 och 2.18 ska användas vid bedömningen av posten. Om utgifter aktiveras ska kapitel 17 Materiella anläggningstillgångar tillämpas.

K2-regler

Förbättringsutgifter på annans fastighet ska enligt punkt 9.2 redovisas i balansräkning som en materiell anläggningstillgång i posten Förbättringsutgifter på annans fastighet, om nyttjanderättshavaren bekostat utgifterna trots att det inte finns någon äganderätt.

Enligt punkt 10.7 är det ny-, till- eller ombyggnad på annans fastighet som ska aktiveras och redovisas i posten Förbättringsutgifter på annans fastighet. Förbättringsutgifterna på annans fastighet kan klassificeras som byggnad och mark men om det är fråga om byggnadsinventarier eller markinventarier ska de i stället redovisas i posten Maskiner och andra tekniska anläggningar.

Ny-, till- och ombyggnad behandlas i punkterna 10.17-18. En ombyggnad är när användningsområdet väsentligen förändras. Utgifter som dras av enligt det utvidgade reparationsbegreppet enligt IL får inte aktiveras enligt K2.

Nyttjandeperioden (avskrivningstiden) ska bedömas individuellt men får för förbättringsutgifter på annans fastighet bestämmas till 10 år för täckdiken och till 20 år för annan förbättring, avskrivning, se punkt 10.28.

Vid nedskrivning ska enligt punkt 10.36 tillgången skrivas ned antingen till det värde tillgången skulle haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år eller till det verkliga värdet, om det värdet uppenbart är lägre.

Företaget får skriva ned tillgången till ett högre värde än det värde tillgången skulle ha haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år, om företaget kan visa att tillgången har ett högre verkligt värde.

En nedskrivning ska enligt punkt 10.38 återföras endast om skälet för nedskrivningen inte finns kvar.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Förbättringsutgifter på annans fastighet ska enligt punkt 8.2 redovisas i balansräkning som en materiell anläggningstillgång i posten Förbättringsutgifter på annans fastighet, om nyttjanderättshavaren bekostat utgifterna trots att det inte finns någon äganderätt.

Enligt punkt 9.7 är det ny-, till- eller ombyggnad på annans fastighet som ska aktiveras och redovisas i posten Förbättringsutgifter på annans fastighet. Förbättringsutgifterna på annans fastighet kan klassificeras som byggnad och mark men om det är fråga om byggnadsinventarier eller markinventarier (se IL) ska de i stället redovisas i posten Maskiner och andra tekniska anläggningar.

Ny-, till- och ombyggnad behandlas i punkterna 9.17-18. En ombyggnad är när användningsområdet väsentligen förändras. Utgifter som får dras av enligt det utvidgade reparationsbegreppet får inte aktiveras vilket överensstämmer med K ÅB eftersom sådana utgifter utgör reparation.

Nyttjandeperioden (avskrivningstiden) ska bedömas individuellt men får för förbättringsutgifter på annans fastighet får bestämmas till 10 år för täckdiken och 20 år för annan förbättring, se punkt 9.28.

Vid nedskrivning av maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar ska tillgången enligt punkt 9.36 skrivas ned antingen till det värde tillgången skulle ha haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år eller till det verkliga värdet, om det värdet uppenbart är lägre.

Företaget får skriva ned tillgången till ett högre värde än det värde tillgången skulle ha haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år, om företaget kan visa att tillgången har ett högre verkligt värde.

En nedskrivning ska enligt punkt 9.38 återföras endast om skälet för nedskrivningen inte finns kvar.

Se uppslagsordet Förbättringsutgifter på annans fastighet i Rätt Skatt.