Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Förbjudna lån

Enligt 21 kap. 1 § ABL får ett aktiebolag inte lämna penninglån till

 1. den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern,

 2. den som är styrelseledamot eller vd i bolaget eller i annat bolag i samma koncern,

 3. den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som avses i 1 eller 2,

 4. den som är besvågrad med den som avses i 1 eller 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

 5. en juridisk person över vilken en person som avses i 1-4, ensam eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande.

Aktiebolag får enligt 21 kap. 5 § ABL inte heller ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som avses i 1 § ska förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern.

Ett sammanfattande begrepp för ovanstående utlåning är ”förbjudna lån”.

Löpande bokföring

Om delägare i ett aktiebolag gör ett uttag för eget bruk debiteras vanligen ett särskilt privat avräkningskonto, t.ex. konto 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del. Om det handlar om ett löneförskott torde det inte betraktas som ett förbjudet lån enligt ABL. Vid återbetalning krediteras kontot. Detta förutsätter att aktiebolaget har en skuld till delägaren så att nettoeffekten inte är ett förbjudet lån.

Kortfristiga lån som inte står i strid mot lånebestämmelserna i ABL bokförs i debet på konto 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående och långfristiga lån i debet på konto 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del. Vid återbetalning krediteras kontot, lånefordringar.

Bokslut

Även om ett aktiebolag använder sig av ett avräkningskonto får inte aktiebolaget på balansdagen ha en fordran på ägaren/delägaren. Detta innebär även att fordran avseende förskott måste slutregleras senast per balansdagen, dvs. kontona 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående och 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del ska vara utjämnade. Om förskottet omvandlas till lön måste arbetsgivaravgift och avdragen skatt avseende löneförskottet redovisas senast under månaden efter räkenskapsårets utgång. Detta gäller dock inte normala reseförskott och liknande förskott för mindre utlägg. Skulle det per balansdagen kvarstå en fordran ska denna redovisas i balansräkningen i posten Lån till delägare eller närstående (se K2 punkt 4.11).

Upplysningar

Särskilda upplysningar ska lämnas om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i företaget. Upplysningar ska enligt 5 kap. 18 § ÅRL lämnas om storleken av lämnade lån, huvudsakliga lånevillkor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av säkerheter, garantier och andra ekonomiska åtaganden samt beloppet av de lån som säkerhet har ställts för. Upplysning ska även lämnas om vilket slag av närståendeförhållande som det är fråga om. Om företaget under räkenskapsåret helt eller delvis har skrivit av ett lån eller avstått från att kräva in det ska en upplysning lämnas om detta.

Större företag ska enligt 5 kap. 32 § ÅRL dela upp upplysningarna i följande kategorier:

 • lån till styrelseledamot, VD eller en motsvarande befattningshavare i ett annat koncernföretag,

 • panter, andra säkerheter eller garantiåtaganden som har ställts eller andra ekonomiska åtaganden som har gjorts till förmån för en sådan befattningshavare, och

 • lån till eller säkerhet som har ställts med stöd för någon annan med stöd av tillstånd enligt 21 kap. 8 § ABL.

Se uppslagsordet Förbjudna lån i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...