Enligt 21 kap. 1 § ABL får ett aktiebolag inte lämna penninglån till

  1. den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern,

  2. den som är styrelseledamot eller vd i bolaget eller i annat bolag i samma koncern,

  3. den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som avses i 1 eller 2,

  4. den som är besvågrad med den som avses i 1 eller 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

  5. en juridisk person över vilken en person som avses i 1-4, ensam eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande.

Aktiebolag får enligt 21 kap. 5 § ABL inte heller ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet för lån i syfte att gäldenären eller honom närstående fysisk eller juridisk person som avses i 1 § ska förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern.

Ett sammanfattande begrepp för ovanstående utlåning är ”förbjudna lån”.

Löpande bokföring

Om delägare i ett aktiebolag gör ett uttag för eget bruk debiteras vanligen ett särskilt privat avräkningskonto, t.ex. konto 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del. Om det handlar om ett löneförskott torde det inte betraktas som ett förbjudet lån enligt ABL. Vid återbetalning krediteras kontot. Detta förutsätter att aktiebolaget har en skuld till delägaren så att nettoeffekten inte är ett förbjudet lån.

Kortfristiga lån som inte står i strid mot lånebestämmelserna i ABL bokförs i debet på konto 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående och långfristiga lån i debet på konto 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del. Vid återbetalning krediteras kontot, lånefordringar.

Bokslut

Även om ett aktiebolag använder sig av ett avräkningskonto får inte aktiebolaget på balansdagen ha en fordran på ägaren/delägaren. Detta innebär även att fordran avseende förskott måste slutregleras senast per balansdagen, dvs. kontona 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående och 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del ska vara utjämnade. Om förskottet omvandlas till lön måste arbetsgivaravgift och avdragen skatt avseende löneförskottet redovisas senast under månaden efter räkenskapsårets utgång. Detta gäller dock inte normala reseförskott och liknande förskott för mindre utlägg. Skulle det per balansdagen kvarstå en fordran ska denna redovisas i balansräkningen i posten Lån till delägare eller närstående (se K2 punkt 4.11).

Upplysningar

Särskilda upplysningar ska lämnas om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i företaget. Upplysningar ska enligt 5 kap. 18 § ÅRL lämnas om storleken av lämnade lån, huvudsakliga lånevillkor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av säkerheter, garantier och andra ekonomiska åtaganden samt beloppet av de lån som säkerhet har ställts för. Upplysning ska även lämnas om vilket slag av närståendeförhållande som det är fråga om. Om företaget under räkenskapsåret helt eller delvis har skrivit av ett lån eller avstått från att kräva in det ska en upplysning lämnas om detta.

Större företag ska enligt 5 kap. 32 § ÅRL dela upp upplysningarna i följande kategorier:

  • lån till styrelseledamot, VD eller en motsvarande befattningshavare i ett annat koncernföretag,

  • panter, andra säkerheter eller garantiåtaganden som har ställts eller andra ekonomiska åtaganden som har gjorts till förmån för en sådan befattningshavare, och

  • lån till eller säkerhet som har ställts med stöd för någon annan med stöd av tillstånd enligt 21 kap. 8 § ABL.

Se uppslagsordet Förbjudna lån i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.