Inventarier utgör normalt anläggningstillgångar. Utgiften för inköpet ska kostnadsföras genom årliga avskrivningar. Utgifter för s.k. förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventarier av mindre värde - kan däremot enligt K3 punkt 17.24 och K2 punkterna 10.5-6 kostnadsföras direkt under inköpsåret, s.k. direktavdrag.

Inventarier som har ett naturligt samband ska bedömas gemensamt. Vid köp av inventarier som utgör ett led i en större inventarieinvestering ska bedömningen göras utifrån inventarierna sammanlagda anskaffningsvärde.

Löpande bokföring

Inköp av förbrukningsinventarier debiteras normalt konto 5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel eller lämpligt underkonto i kontogrupp 54.

Bokslut

Någon avskrivning görs inte i bokslutet eftersom inventarieinköpet kostnadsförts redan i samband med bokföringen. Inventarierna ska av samma anledning inte införas i anläggningsregistret.