Företagets utgifter för materiel av obetydligt värde eller av kort varaktighet räknas till förbrukningsmateriel. Hit hör t.ex. utgifter för sopsäckar och emballage (kartonger, askar, påsar, omslagspapper, snören, tejp), pappershanddukar, toalettpapper, proppar, sladdar, glödlampor etc. Utgifter för materiel av förbrukningskaraktär som används för städning redovisas som utgifter för renhållning och städning. På liknande sätt redovisas materiel som förbrukas på ett kontor som kontorsmateriel och trycksaker.

Förbrukningsmaterial som kan klassificeras som förnödenheter - dvs. sådana omsättningstillgångar som används i företagets normala tillverkningsprocess - ska inventeras i samband med bokslutet och redovisas som en lagertillgång, varulagervärdering. Det kan t.ex. gälla förbrukningsemballage inom tillverkning i form av omslagspapper, påsar och kartonger men också förbrukningsmateriel inom tillverkningen i form av smörjmedel, slipmedel, spik, lim, skruvar och färg.

Löpande bokföring

Inköp av förbrukningsmateriel debiteras normalt konto 5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel eller lämpligt underkonto i kontogrupp 54.

Förnödenheter bokförs normalt under räkenskapsåret som förbrukningsmateriel, t.ex. på konto 5460 Förbrukningsmateriel.

Bokslut

Eftersom förbrukningsmateriel oftast har kort varaktighet och är av obetydligt värde behövs normalt ingen periodisering i bokslutet.

När det gäller förnödenheter ska kvarvarande materiel värderas till inköpsvärde och krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 5460 Förbrukningsmateriel och debiteras konto 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter.