Med fordonsserviceverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser underhåll och reparation av sådana motordrivna fordon som avses i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Den som bedriver fordonsserviceverksamhet är enligt 39 kap. 11 § SFL skyldig att föra en personalliggare.