Föreningsavgifter är ett annat ord för medlemsavgifter i en ideell förening för en privatperson eller ett företag.

Löpande bokföring

Avdragsgilla föreningsavgifter debiteras normalt konto 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla och icke avdragsgilla föreningsavgifter debiteras konto 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. Serviceavgifter debiteras normalt konto 6560 Serviceavgifter till branschorganisationer. Påförd moms debiteras ett konto för ingående moms.

Föreningsavgifter som är en intäkt krediteras lämpligt konto i kontoklass 3.

Bokslut

Eftersom förenings- och serviceavgifterna vanligen betalas i förskott kan den del av avgiften som avser perioden efter balansdagen redovisas som en interimsfordran i bokslutet. Den avgiftsdel som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras det tidigare använda kontot, t.ex. konto 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla. Konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter debiteras. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring. Normalt behöver man dock inte periodisera dessa oftast små belopp. Vid beräkning av årets skatt för aktiebolag och ekonomiska föreningar ska hänsyn tas till de icke avdragsgilla föreningsavgifterna.

K3-regler

Enligt punkt 37.11 ska en förening intäktsredovisa en medlemsavgift i det räkenskapsår som den avser.

K2-regler

Enligt punkt 6.40 ska en förening intäktsredovisa en medlemsavgift fördelat över den period den avser.

K1-regler

För företag som tillämpar K1 för enskilda näringsidkare ska inte icke avdragsgilla kostnader tas upp i blanketten för det förenklade årsbokslutet. Om redovisning av dessa kostnader gjorts måste dessa därför återföras på sidan 2 i blankett NE.

I en ideell föreningar som tillämpar K1 kan en medlemsavgifter bokföras enligt kontantmetoden eller faktureringsmetoden.

Se även

Årets skatt