K1-regler

Alla som är bokföringsskyldiga ska avsluta den löpande bokföringen antingen med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Företag som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning och vars nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 mkr per år får enligt 6 kap. 3 § BFL upprätta ett förenklat årsbokslut istället för ett årsbokslut.

Ett förenklat årsbokslut ska enligt 6 kap. 6 § BFL bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Det ska upprättas enligt god redovisningssed och i vanlig läsbar form eller i elektronisk form.

BFN har gett ut två normer om förenklat årsbokslut: BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.