K4-regler

Enligt IFRS 9 Bilaga A definieras förlustreserv som reserveringar för förväntande kreditförluster för finansiella tillgångar som värderas i enlighet med punkt 4.1.2 [finansiell tillgång värderad till upplupet anskaffningsvärde], leasingfordringar och avtalstillgångar, det samlade nedskrivningsbeloppet för finansiella tillgångar som värderas i enlighet med punkt 4.1.2A [finansiell tillgång värderad till verkligt värde via övrigt totalresultat] och avsättningar för förväntade kreditförluster på låneåtaganden och finansiella garantiavtal.

Redovisat bruttovärde för en finansiell tillgång är enligt IFRS 9 Bilaga A upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång före justeringar för en eventuell förlustreserv.

Se även

Kreditrisk